Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Riigikohus (Estland) den 2 juni 2017 – Starman Aktsiaselts mot Tarbijakaitseamet

(Mål C-332/17)

Rättegångsspråk: estniska

Hänskjutande domstol

Riigikohus

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Starman Aktsiaselts

Motpart: Tarbijakaitseamet

Tolkningsfrågor

Ska artikel 21 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU1 av den 25 oktober 2011 tolkas så, att en operatör kan tillhandahålla ett telefonnummer för vilket en högre tariff är tillämplig än den normala samtalstariffen om operatören utöver telefonnumret med den högre tariffen även på ett begripligt och lättillgänglig sätt erbjuder konsumenten ett t telefonnummer i det fasta nätet till normal samtalsavgift för kundkontakter i anslutning till avtal som ingåtts?

Om den första frågan besvaras jakande: Utgör artikel 21 i direktiv 2011/83/EU hinder mot att en konsument som av fri vilja använder ett telefonnummer med en högre tariff för att kontakta operatören i anslutning till ett avtal som ingåtts, fastän denne på ett begripligt och lättillgänglig sätt har tillhandahållit konsumenten ett telefonnummer med normal samtalsavgift, är skyldig att betala den högre tariffen för kontakten med operatören?

Om den första frågan besvaras jakande: Medför begränsningen i artikel 21 i direktiv 2011/83/EU att operatören har en skyldighet att tillsammans med ett kortnummer även överallt hänvisa till ett telefonnummer i det fasta nätet till normal samtalsavgift och till information om prisskillnaderna?

____________

1     Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG (EUT L 304, 2011, s. 64)