Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Varhoven administrativen sad (Bulharsko) dne 29. května 2017 – Geocycle Bulgaria EOOD v. Direktor na Direkcija „Obžalvane i danăčno-osiguritelna praktika“ Veliko Tarnovo pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite

(Věc C-314/17)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Vărhoven administrativen săd

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Geocycle Bulgaria EOOD

Odpůrce: Direktor na Direkcija „Obžalvane i danăčno-osiguritelna praktika“ Veliko Tarnovo pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite

Předběžné otázky

Jedná se o porušení zásad daňové neutrality a efektivity společného systému daně z přidané hodnoty podle ustanovení směrnice Rady 2006/112/ES1 ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, když v takovém případě, jako je případě ve věci v původním řízení, je totéž dodání zboží zdaněno DPH dvakrát, a to jednou podle obecných pravidel tak, že dodavatel vyúčtuje daň v prodejní faktuře a podruhé tak, že je nabyvateli vypočtena v opravném daňovém výměru podle systému přenesení daňové povinnosti, přičemž v praxi není právo na odpočet daně na vstupu přiznáno a vnitrostátní právo nestanoví po ukončení daňové kontroly žádnou možnost opravy DPH vyúčtované ve faktuře dodavatele?

____________

1 Úř. věst. 2006, L 347, s. 1.