Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Varhoven administrativen sad (Bulharsko) 29. mája 2017 – Geocycle Bulgaria EOOD/Direktor na Direkcija „Obžalvane i danăčno-osiguritelna praktika“ Veliko Tarnovo pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite

(vec C-314/17)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Vărhoven administrativen săd

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Geocycle Bulgaria EOOD

Odporca v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Direktor na Direkcija „Obžalvane i danăčno-osiguritelna praktika“ Veliko Tarnovo pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite

Prejudiciálna otázka

Ide o porušenie zásad daňovej neutrality a efektivity spoločného systému dane z pridanej hodnoty podľa ustanovení smernice Rady 2006/112/ES1 z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, keď v takom prípade, o aký ide v konaní vo veci samej, sa to isté dodanie zdaní daňou z pridanej hodnoty dvakrát, prvý raz podľa všeobecných pravidiel tým, že dodávateľ vyúčtuje daň v predajnej faktúre, a druhý raz tak, že sa nadobúdateľovi vypočíta v opravnom daňovom výmere podľa systému prenesenia daňovej povinnosti, pričom v praxi sa právo na odpočet dane na vstupe odoprie a vnútroštátne právo nestanovuje po ukončení daňovej kontroly žiadnu možnosť ako opraviť DPH vyúčtovanú vo faktúre dodávateľa?

____________

1 Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.