Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal Judicial da Comarca de Braga (Португалия), постъпило на 1 юни 2017 г. — Caixa Económica Montepio Geral/Carlos Samuel Pimenta Marinho и др.

(Дело C-333/17)

Език на производството: португалски

Запитваща юрисдикция

Tribunal Judicial da Comarca de Braga

Страни в главното производство

Взискател: Caixa Económica Montepio Geral

Длъжници по изпълнителното производство: Carlos Samuel Pimenta Marinho, Maria de Lurdes Coelho Pimenta Marinho, Daniel Pimenta Marinho, Vera da Conceição Pimenta Marinho

Преюдициален въпрос

Допуска ли правото на Съюза — в частта относно признаването на гражданите на Съюза на основното право на защита на потребителя, предвидено в член 38 от [Хартата на основните права на Европейския съюз], както и на основното право на равно третиране на гражданите и предприятията, предвидено в член 21 от Хартата — национална правна уредба (член единствен от Закон-декрет № 32765 от 29 април 1943 г., която предвижда изключение от общия режим на член 1143 от Гражданския кодекс), тъй като третира по различен начин банковия сектор в сравнение с останалите граждани и предприятия, що се отнася до формата, в която трябва да бъде сключен заемът, като предвижда по-лека форма за договора за заем, сключен с банкова институция?

____________