Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 1. jūnijā iesniedza Tribunal Judicial da Comarca de Braga (Portugāle) – Caixa Económica Montepio Geral/Carlos Samuel Pimenta Marinho u.c.

(lieta C-333/17)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Judicial da Comarca de Braga

Pamatlietas puses

Prasītāja: Caixa Económica Montepio Geral

Atbildētāji: Carlos Samuel Pimenta Marinho, Maria de Lurdes Coelho Pimenta Marinho, Daniel Pimenta Marinho, Vera da Conceição Pimenta Marinho

Prejudiciālais jautājums

Vai Savienības tiesībām – ciktāl Savienības pilsoņiem ir atzītas pamattiesības uz patērētāju aizsardzību un pamattiesības uz vienlīdzīgu attieksmi pret pilsoņiem un uzņēmumiem, kuras attiecīgi ir nostiprinātas [Eiropas Savienības Pamattiesību hartas] 38. un 21. pantā – pretrunā ir tāds valsts tiesiskais regulējums (1943. gada 29. aprīļa Dekrētlikuma Nr. 32765 vienīgais pants), ar ko nosaka atkāpi no Civilkodeksa 1143. pantā paredzētās vispārējās kārtības, ciktāl banku nozarei ar to ir piešķirta atšķirīga attieksme salīdzinājumā ar pārējiem pilsoņiem un uzņēmumiem attiecībā uz aizdevuma līguma noslēgšanas formu, paredzot mazāk saistošu formu ar bankām noslēgtiem aizdevuma līgumiem?

____________