Language of document :

Преюдициално запитване от Conseil d'État (Франция), постъпило на 23 май 2017 г. — France Télévisions SA/Playmédia, Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

(Дело C-298/17)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d'État

Страни в главното производство

Жалбоподател: France Télévisions SA

Ответници: Playmédia, Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

Преюдициални въпроси

Трябва ли предприятие, което предлага гледане на телевизионни програми в стрийминг и пряко по интернет, единствено поради това обстоятелство да се разглежда като предприятие, което предоставя електронни съобщителни мрежи за разпространение на радио и телевизионни канали по смисъла на параграф 1 от член 31 от Директива 2002/22/ЕО от 7 март 2002 година1 ?

При отрицателен отговор на първия въпрос, може ли държава членка, без да наруши директивата или други правни норми на Европейския съюз, да предвиди задължение за излъчване на радио и телевизионни услуги по отношение както на предприятията, които предоставят електронни съобщителни мрежи за разпространение, така и по отношение на предприятията, които, без да предоставят такива мрежи, предлагат гледане на телевизионни програми в стрийминг и пряко по интернет?

При положителен отговор на втория въпрос, могат ли държавите членки да не обвържат задължението за пренос, що се отнася до доставчиците на услуги, които не са оператори на електронни съобщителни мрежи, с всички условия, предвидени в параграф 1 от член 31 на Директива 2002/22/ЕО от 7 март 2002 г., макар и по силата на директивата от операторите на мрежи да се изисква да отговарят на тези условия?

Може ли държава членка, която е въвела задължение за разпространение на някои радио и телевизионни услуги в някои мрежи, да предвиди, без това да е нарушение на директивата, задължението тези услуги да приемат разпространението си в тези мрежи, включително и когато става дума за разпространение чрез уебсайт, когато самата услуга разпространява своите програми по интернет?

Трябва ли, когато става въпрос за разпространение по интернет, предвиденото в член 31, параграф 1 от Директива 2002/22/ЕО условие, според което е необходимо значителен брой крайни ползватели на мрежите, които имат задължението за разпространение, да ги използват като основно средство за приемане на радио и телевизионни предавания, да се преценява с оглед на всички ползватели, които гледат телевизионни програми в стрийминг и пряко в мрежата на интернет, или единствено с оглед на ползвателите на сайта, който има задължението за разпространение?

____________

1     Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за универсалната услуга) (ОВ L 108, стр. 51; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 35, стр. 213).