Language of document :

Преюдициално запитване от Finanzgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 17 август 2017 г. — Deutsche Post AG/Hauptzollamt Köln

(Дело C-496/17)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Finanzgericht Düsseldorf

Страни в главното производство

Жалбоподател: Deutsche Post AG

Ответник: Hauptzollamt Köln

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 24, параграф 1, втора алинея от Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/24471 на Комисията от 24 ноември 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза да се тълкува в смисъл, че съгласно тази разпоредба митническият орган има право да изиска от заявителя да посочи данъчните идентификационни номера, издадени от германската Bundeszentralamt für Steuern (Федерална данъчна служба) за целите на облагането с данъка върху доходите на физическите лица, както и компетентните за това облагане данъчни служби по отношение на членовете на надзорния съвет на заявителя и на неговите изпълнителни директори, началници на отдели, главни счетоводители, началници на отдели по митнически въпроси, както и лицата, които отговарят за митническите въпроси, и лицата със специални познания в митническата област?

____________

1 ОВ L 343, 2015 г., стр. 558.