Language of document :

2017 m. rugpjūčio 17 d. Finanzgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Deutsche Post AG / Hauptzollamt Köln

(Byla C-496/17)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Finanzgericht Düsseldorf

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Deutsche Post AG

Atsakovė: Hauptzollamt Köln

Prejudicinis klausimas

1.    Ar 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės1 , 24 straipsnio 1 dalies antra pastraipa aiškintina taip, kad pagal ją muitinei leidžiama reikalauti, kad pareiškėjas pateiktų informaciją apie Bundeszentralamt für Steuern (Vokietijos mokesčių tarnyba) suteiktą mokesčių identifikacinį numerį pajamų mokesčiams rinkti ir apie mokesčių institucijas, atsakingas už pareiškėjo įmonės stebėtojų tarybos narių ir jo įmonėje dirbančių generalinių direktorių, padalinių vadovų, apskaitos vadovų, muitinės padalinio vadovo ir už muitinės reikalus atsakingų asmenų bei asmenų, nagrinėjančių muitinės klausimus, apmokestinimą pajamų mokesčiu?

____________

1 OL L 343, 2015, p. 558.