Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) den 17 augusti 2017 – Deutsche Post AG mot Hauptzollamt Köln

(Mål C-496/17)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Finanzgericht Düsseldorf

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Deutsche Post AG

Motpart: Hauptzollamt Köln

Tolkningsfråga

Ska artikel 24.1 andra stycket i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/24471 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen tolkas så, att tullmyndigheten får kräva att sökanden meddelar dels de skatteidentifieringsnummer som den centrala tyska skattemyndigheten (Bundeszentralamt für Steuern), med avseende på uppbörd av inkomstskatt, tilldelat sökandens styrelseledamöter samt de hos sökanden verksamma verkställande direktörer, avdelningschefer, redovisningschefer, chefer för tullavdelningen, personer ansvariga för tullfrågor och personer som hanterar tullfrågor, dels vilka skattekontor som är behöriga att fastställa dessa personers inkomstskatt?

____________

1 EUT L 343, 2015, s. 558.