Language of document :

Жалба, подадена на 21 август 2017 г. — Европейска комисия/Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

(Дело C-503/17)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: F. Tomat, J. Tomkin)

Ответник: Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

Искания на жалбоподателя

да се установи, че като е разрешило използване на маркирани горива за зареждане на частни плавателни съдове за развлечение, Обединеното кралство е нарушило задълженията си по Директива 95/60/ЕО1 ,

да се осъди Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Комисията счита, че разрешаването на продажбата на маркирано гориво за задвижване на частни плавателни съдове за развлечение е принципно несъвместимо с Директива 95/60/ЕО („Директивата относно фискалното маркиране“). Задължението за маркиране на горивата, за които е платен акциз с намалена ставка, има за цел по-специално да гарантира, че тези горива лесно могат да бъдат разграничени от горивата, за които е платен акциз с пълна ставка. В резултат на националната мярка обаче, когато маркираното гориво се намира в резервоар на частен плавателен съд за развлечение, който е бил зареден в Обединеното кралство, маркирането не позволява да се определи дали за използваното гориво е платен акциз с пълна или с намалена ставка.

____________

1 Директива 95/60/EО на Съвета от 27 ноември 1995 година относно фискалното маркиране на газьол и керосин (ОВ L 291, 1995 г., стр. 46; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 2, стр. 11).