Language of document :

Talan väckt den 21 augusti 2017 – Europeiska kommissionen mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

(Mål C-503/17)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: F. Tomat, J. Tomkin)

Svarande: Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Förenade kungariket åsidosatte sina skyldigheter enligt direktiv 95/60/EG1 genom att tillåta att märkt bränsle används för att tanka privata nöjesfartyg, och

förplikta Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Kommissionen anser att det är helt oförenligt med direktiv 95/60/EG (direktivet om märkning för beskattningsändamål) att tillåta försäljning av märkt bränsle för drift av privata nöjesfartyg. Skyldigheten att märka bränsle som är föremål för reducerad punktskatt syftar särskilt till att säkerställa att detta bränsle klart kan skiljas från bränsle som beskattas normalt. Den nationella åtgärden innebär emellertid att när märkt bränsle påträffas i tanken på ett privat nöjesfartyg som har tankats i Förenade kungariket är det inte möjligt att med ledning av märkningen avgöra om bränslet som använts utgjort föremål för reducerad eller normal punktskatt.

____________

1 Rådets direktiv 95/60/EG av den 27 november 1995 om märkning för beskattningsändamål av dieselbrännolja och fotogen (EGT L 291, s. 46).