Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Cluj (Rumunsko) 9. augusta 2017 – IQ/JP

(vec C-478/17)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunalul Cluj

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: IQ

Odporca: JP

Prejudiciálne otázky

Vzťahuje sa výraz „súdy členského štátu, ktoré majú právomoc vo veci samej“, uvedený v článku 15, tak na súdy, ktoré rozhodujú vo veci na prvom stupni, ako aj na súdy rozhodujúce o opravnom prostriedku? Je potrebné vedieť, či môže byť na základe článku 15 nariadenia Brusel II1 vec postúpená súdu, ktorý je vo vhodnejšej situácii, v prípade, že súdom s právomocou, požiadaným o postúpenie veci na súd, ktorý je vo vhodnejšej situácii, je odvolací súd, zatiaľ čo súdom, ktorý je vo vhodnejšej situácii na prejednanie veci, je súd prvého stupňa.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, ako by sa mal súd s právomocou, postupujúci vec súdu, ktorý je vo vhodnejšej situácii, vysporiadať s rozhodnutím vydaným na prvom stupni?

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 (Ú. v. EÚ L 338, 2003, s. 1; Mim. vyd. 19/006, s. 243).