Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunalul Cluj (Rumänien) den 9 augusti 2017 – IQ mot JP

(Mål C-478/17)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Tribunalul Cluj

Part(er) i målet vid den nationella domstolen

Klagande: IQ

Motpart: JP

Tolkningsfrågor/Giltighetsfrågor

Avser uttrycket ”de domstolar i en medlemsstat som är behöriga att pröva målet i sak” i artikel 15 såväl domstolar som har att pröva målet i första instans som appellationsdomstolar? Det som måste klarläggas är huruvida målet med stöd av artikel 15 i Bryssel II-förordningen1 kan överföras till en domstol som är bättre lämpad att pröva det om den behöriga domstolen, som har anmodats att överföra målet till en domstol som är bättre lämpad, är en appellationsdomstol, medan den andra domstolen är en förstainstansdomstol.

Om den första frågan ska besvaras jakande, hur ska den behöriga domstol som överför målet till den domstol som är bättre lämpad hantera den dom som meddelats i första instans?

____________

1 Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 (EUT  L 338, 2003, s. 1).