Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court of the United Kingdom (Zjednoczone Królestwo) w dniu 14 sierpnia 2017 r. – Hoteles Piñero Canarias, S.L. / Keefe (za pośrednictwem Nika Eytona jako przedstawiciela procesowego)

(Sprawa C-491/17)

Język postępowania: angielski

Sąd odsyłający

Supreme Court of the United Kingdom

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca odwołanie: Hoteles Piñero Canarias, S.L.

Druga strona postępowania: Godfrey Keefe (za pośrednictwem Nika Eytona jako przedstawiciela procesowego)

Pytania prejudycjalne

Czy art. 11 ust. 31 wymaga, aby powództwo poszkodowanego przeciwko ubezpieczającemu/ubezpieczonemu obejmowało kwestię dotyczącą ubezpieczenia w tym znaczeniu, że w pozwie podniesiono kwestię ważności lub skuteczności polisy ubezpieczeniowej?

Czy art. 11 ust. 3 wymaga, aby istniało ryzyko wydania sprzecznych orzeczeń w przypadku niedopuszczenia do przypozwania?

Czy sąd, do którego wniesiono pozew, posiada swobodę oceny w zakresie dopuszczenia do przypozwania objętego zakresem stosowania art. 11 ust. 3?

____________

1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 2001 L 12, s. 1).