Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 4 sierpnia 2017 r. – Pelham GmbH, Moses Pelham, Martin Haas / Ralf Hütter, Florian Schneider-Esleben

(Sprawa C-476/17)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Bundesgerichtshof

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca rewizję: Pelham GmbH, Moses Pelham, Martin Haas

Druga strona postępowania: Ralf Hütter, Florian Schneider-Esleben

Pytania prejudycjalne

Czy dochodzi do naruszenia wyłącznego prawa producenta fonogramów do zwielokrotniania jego fonogramu na podstawie art. 2 lit. c) dyrektywy 2001/29/WE1 , gdy z jego fonogramu zostały pobrane minimalne urywki dźwiękowe, które zostały przeniesione do innego fonogramu?

Czy fonogram, który zawiera przeniesione z innego fonogramu minimalne urywki dźwiękowe stanowi kopię innego fonogramu w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2006/115/WE2 ?

Czy państwa członkowskie mogą ustanowić przepis – taki jak § 24 ust. 1 UrhG – który precyzuje, że zakres ochrony wyłącznego prawa producenta fonogramów do zwielokrotniania [art. 2 lit. c) dyrektywy 2001/29/WE] i rozpowszechnienia [Art. 9 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2006/115/WE] jego fonogramu jest ograniczony w swej istocie w taki sposób, że samodzielny utwór, wykonany w ramach swobodnego używania jego fonogramu, może zostać wykorzystany bez jego zgody?

Czy utwór lub inny przedmiot ochrony w rozumieniu art. 5 ust. 3 lit. d) dyrektywy 2001/29/WE jest używany dla celów cytowania, gdy nie jest rozpoznawalne, że jest wykorzystywany obcy utwór lub obcy inny przedmiot ochrony?

Czy przepisy prawa Unii dotyczące prawa producenta fonogramów do zwielokrotniania i rozpowszechniania [art. 2 lit. c) dyrektywy 2001/29/WE i art. 9 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2006/115/WE] oraz wyjątków lub ograniczeń tych praw (art. 5 ust. 2 i 3 dyrektywy 2001/29/WE i art. 10 ust. 2 zdanie pierwsze dyrektywy 2006/115/WE) pozostawiają w prawie krajowym zakres swobody w ramach transpozycji?

W jaki sposób - przy określaniu zakresu ochrony wyłącznego prawa producenta fonogramów do zwielokrotniania [art. 2 lit. c) dyrektywy 2001/29/WE] i rozpowszechniania [art. 9 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2006/115/WE] jego fonogramu oraz zakresu wyjątków lub ograniczeń tych praw (art. 5 ust. 2 i 3 dyrektywy 2001/29/WE i art. 10 ust. 2 zdanie pierwsze dyrektywy 2006/115/WE) należy uwzględnić prawa podstawowe wynikające z Karty praw podstawowych Unii Europejskiej?

____________

1 Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, Dz.U. 2001, L 167, s. 10.

2 Dyrektywa 2006/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej, Dz.U. 2006, L 376, s. 28.