Language of document :

Žaloba podaná dne 21. srpna 2017 – Evropská komise v. Irsko

(Věc C-504/17)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: F. Tomat, J. Tomkin, zmocněnci)

Žalovaný: Irsko

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Irsko tím, že nezajistilo uplatňování minimální úroveň zdanění předepsanou pro paliva směrnicí Rady 2003/96/ES1 ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z článků 4 a 7 této směrnice;

určit, že Irsko tím, že povolilo používání značených paliv k pohonu soukromého rekreačního plavidla, ačkoli toto palivo nebylo osvobozeno od daně nebo daň z něj nebyla snížena, nesplnila povinnost, které pro něj vyplývají ze Směrnice 95/60/ES2 ze dne 27. listopadu 1995 o daňovém značení plynových olejů a petroleje;

uložit Irsku náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Komise zastává názor, že systém, v jehož rámci Irsko ukládá a vybírá spotřební daně z paliva používaného k pohonu soukromých rekreačních plavidel, není slučitelný s povinnostmi, které pro něj vyplývají na základě směrnice Rady 2003/96/ES („směrnice o zdanění energie“) a směrnice Rady 95/60/ES („směrnice o daňovém značení“).

Pokud jde o placení spotřebních daní, je zjevné, že pouze menšina vlastníků rekreačních plavidel ve skutečnosti podává přiznání a platí daň v plné výši. Komise má dále za to, že povolení prodeje značeného paliva k jinému využití, za něž je uložena spotřební daň v plné výši, je v zásadě neslučitelné se směrnicí o daňovém značení. Povinnost značit palivo, pro něž platí snížená sazba spotřební daně, má konkrétně zaručit, že toto palivo bude snadno odlišitelné od paliva, z něhož se platí daň v plné výši. Vnitrostátní opatření však vede k tomu, že v případě značeného paliva, které se nachází v nádrži soukromého rekreačního plavidla a které bylo natankováno v Irsku, nelze určit na základě značení, zda použité palivo podléhalo či nepodléhalo spotřební dani ve snížené či plné sazbě.

____________

1 Úř. věst. 2003, L 283, s. 51.

2 Úř. věst.1995, L 291, s. 46.