Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour administrative d’appel de Versailles (Francúzsko) 10. júla 2017 – Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA)/Ministre de l’agriculture et de l’alimentation, Premier ministre, Bionoor, Ecocert France, Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

(vec C-497/17)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour administrative d’appel de Versailles

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA)

Žalovaní: Ministre de l’agriculture et de l’alimentation, Premier ministre, Bionoor, Ecocert France, Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

Prejudiciálna otázka

Treba uplatniteľné pravidlá práva Európskej únie vyplývajúce najmä:

z článku 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

z nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 20071 , ktorého vykonávacie pravidlá boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 20082 ,

a z nariadenia Rady (ES) č. 1099/2009 z 24. septembra 20093 ,

vykladať v tom zmysle, že povoľujú alebo zakazujú použitie európskeho označenia „ekologické poľnohospodárstvo“ u výrobkov pochádzajúcich zo zvierat, ktoré boli zabité rituálne, bez predchádzajúceho omráčenia a pri dodržaní podmienok stanovených nariadením Rady (ES) č. 1099/2009?

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z  28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 2007, s. 1).

2 Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008 z  5. septembra 2008 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu (Ú. v. EÚ L 250, 2008, s. 1).

3 Nariadenie Rady (ES) č. 1099/2009 z 24. septembra 2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania (Ú. v. EÚ L 303, 2009, s. 1).