Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour d'appel de Liège (Belgien) den 23 augusti 2017 – Ministère public mot Marin-Simion Sut

(Mål C-514/17)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour d'appel de Liège

Parter i målet vid den nationella domstolen

Åklagare: Ministère public

Tilltalad: Marin-Simion Sut

Tolkningsfråga

Kan artikel 4.6 i rambeslut 2002/5841 tolkas så, att denna bestämmelse inte kan tillämpas på en gärning för vilken en frihetsberövande påföljd har utdömts av en domstol i en utfärdande stat, om det för samma gärning i den verkställande staten endast kan utdömas böter, vilket enligt den verkställande statens nationella rätt innebär att den frihetsberövande påföljden inte kan verkställas i den verkställande medlemsstaten, och detta till förfång för den dömda personens återanpassning till samhället och för dennes familjeband, sociala band, ekonomiska band eller andra band?

____________

1     Rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna - Uttalanden från vissa medlemsstater vid antagandet av rambeslutet (EGT L 190, s. 1).