Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Okręgowy w Warszawie (Polen) den 11 augusti 2017 – Passenger Rights sp. z o.o. mot Deutsche Lufthansa AG

(Mål C-490/17)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Passenger Rights sp. z o.o. w Warszawie

Motpart: Deutsche Lufthansa AG

Tolkningsfrågor

Ska en företagsintern strejk som organiseras av det fackförbund som arbetstagarna vid ett lufttrafikföretag tillhör anses utgöra en extraordinär omständighet i den mening som avses i artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar1 , jämförd med skäl 14 i denna förordning?

Är det tillräckligt för att lufttrafikföretaget ska befrias från skyldigheten att betala kompensation enligt artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar, jämförd med skäl 14 i denna förordning, att det görs sannolikt att arbetstagarnas strejk utgör en extraordinär omständighet som inte skulle ha kunnat undvikas även om lufttrafikföretaget hade vidtagit alla tillgängliga rimliga åtgärder eller måste detta styrkas?

____________

1 EUT L 46, s. 1.