Language of document :

10. juulil 2017 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Horvaatia Vabariik

(kohtuasi C-415/17)

Kohtumenetluse keel: horvaadi

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: H. Støvlbæk, M. Mataija ja G. von Rintelen)

Kostja: Horvaatia Vabariik

Hageja nõuded

Euroopa Komisjon palub Euroopa Kohtul:

tuvastada, et Horvaatia Vabariik ei ole täitnud kohustusi, mis lasuvad tal tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta direktiivi 2014/56/EL, millega muudetakse direktiivi 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete kohustuslikku auditit (ELT 2014, L 158, lk 196), artiklist 2, sest ta ei ole 17. juuni 2016. aasta seisuga võtnud vastu selles direktiivis sätestatu täitmiseks vajalikke meetmeid või igal juhul ei ole komisjoni neist meetmetest teavitanud;

mõista Horvaatia Vabariigilt kooskõlas ELTL artikli 260 lõikes 3 sätestatuga välja karistusmakse 9275,20 eurot päevas alates selle kohtuotsuse kuulutamisest, millega tuvastatakse, et on jäetud täitmata kohustus teatada direktiivi 2014/56/EL ülevõtmise meetmetest;

mõista kohtukulud välja Horvaatia Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Horvaatia Vabariik on jätnud täitmata tal lasuva kohustuse teatada direktiivi 2014/56/EL ülevõtmise meetmetest selle direktiivi artiklis 2 sätestatud tähtaja jooksul.

____________