Language of document :

Valitus, jonka Meta Group Srl on tehnyt 15.7.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-744/14, Meta Group v. komissio, 4.5.2017 antamasta tuomiosta

(Asia C-428/17 P)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Valittaja: Meta Group Srl (edustaja: A. Formica, avvocato)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

4.5.2017 annettu tuomio Meta Group v. komissio (T-744/14) on kumottava tai sitä on muutettava, koska se on virheellinen ja oikeudellisesti perusteeton

on todettava, että komissio ei noudattanut rahoitussopimusten FP5-6 ja CIP mukaisia, maksamatta jääneitä tukia koskevia maksuvelvoitteitaan, joiden yhteismäärä on 566 377,63 euroa, ja että komission valittajan vaatimista saatavista tekemät kuittaukset olivat lainvastaisia

komissio on velvoitettava maksamaan valittajalle edellä mainittu 566 377,63 euron määrä viivästyskorolla lisättynä ja rahanarvon vaihtelujen perusteella ajantasaistettuna

komissio on velvoitettava korvaamaan valittajalle aiheutuneet vahingot, joiden kokonaismäärä on 815 000,00 euroa tai unionin tuomioistuimen tämän oikeudenkäynnin perusteella arvioima suurempi määrä, kun otetaan huomioon edellä mainittujen kuittausten lainvastaisuuden aiheuttama vakava vahinko.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

I. Belgian siviililain 1134 ja 1135 §:n virheellinen soveltaminen sopimusten sitovuuden ja niiden vilpittömän täytäntöönpanon osalta, Belgian siviililain 1156, 1157 ja 1161 §:n virheellinen soveltaminen sopimusten tulkinnan osalta, sopimuksen velvoittavaa vaikutusta, sopimusten vilpitöntä täytäntöönpanoa ja soveltamista sekä oikeusvarmuutta koskevien Euroopan unionin oikeuden periaatteiden virheellinen soveltaminen

Valittajan mukaan valituksenalaisessa tuomiossa sovellettiin kolmannen kanneperusteen hylkäämisen vuoksi virheellisesti Belgian siviililain ja unionin oikeuden säännöksiä sopimusten velvoittavuudesta, koska siinä ei katsottu Ecolink+ -sopimukseen tehdyn lisäyksen 47 sivulla mainitun sopimusehdon sitovan osapuolia eikä otettu huomioon, että kyseiseen sopimusehtoon sisältyvä viittaus sopimuksen soveltamisohjeisiin ei kohdistunut Metan komissiolle 21.12.2009 toimittamiin soveltamisohjeisiin.

II.    FP6-ohjeiston virheellinen soveltaminen, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 179 artiklan virheellinen soveltaminen yhteisön ohjelmiin, Belgian siviililain 1134, 1135, 1156, 1157 ja 1161 §:n virheellinen soveltaminen, ristiriidattomuuden periaatteen virheellinen soveltaminen

Valituksenalainen tuomio on neljännen ja viidennen kanneperusteen hylkäämisen vuoksi valittajan mukaan ristiriidattomuuden periaatteen, FP6-ohjeiston ja sopimusten vilpitöntä täytäntöönpanoa koskevien Belgian siviililain säännösten vastainen, koska siinä sovelletaan FP6-ohjeistoa asian tosiseikkoihin – erityisesti sisäiseen konsultointiin liittyviin kustannuksiin – jäykästi ja ehdottomasti, vaikka ohjeistoa ei pidetä velvoittavana.

III.    Puolustautumisoikeuksia ja kontradiktorisuuden täysimääräisyyttä koskevien unionin prosessioikeudellisten periaatteiden loukkaaminen, työjärjestyksen 64 artiklan virheellinen soveltaminen, asian keskeistä seikkaa koskeva perustelujen vakava puutteellisuus

Valituksenalaisella tuomiolla loukataan kahden ensimmäisen kanneperusteen hylkäämisen vuoksi puolustautumisoikeuksia ja kontradiktorisuuden täysimääräisyyttä koskevia unionin prosessioikeudellisia periaatteita sekä työjärjestyksen 64 artiklaa, koska siinä ei arvioida valittajan ”liite E.4” -asiakirjaa, jonka komissio esitti vasta suullisessa käsittelyssä, koskevissa huomautuksissa esittämiä oikeudellisia väitteitä vaan hyväksytään kritiikittömästi vastapuolen päätelmät perustelematta ratkaisua riittävästi.

IV.    Guide to Financial Issues relating to Indirect Actions of the Sixth Framework Programmes -ohjeiston ja seitsemättä puiteohjelmaa koskevien sääntöjen virheellinen soveltaminen, asian keskeistä tosiseikkaa koskeva vakava väärinymmärrys

Valituksenalainen tuomio on kahden ensimmäisen kanneperusteen hylkäämisen vuoksi lisäksi Guide to Financial Issues relating to Indirect Actions of the Sixth Framework Programmes -ohjeiston vastainen ja siinä otetaan käsiteltävän asian tosiseikasto huomioon vääristyneessä muodossa, sillä siinä lasketaan Bridge-hanketta koskevaan sopimukseen liittyvät työtunnit virheellisesti ja harhaanjohtavasti eli oletuksella, että yhteistyökumppani olisi kuukauden jokaisena päivänä työskennellyt yhtäjaksoisesti kahdeksan tuntia ainoastaan mainittuun sopimukseen liittyvissä tehtävissä.

V.     Belgian siviililain 1134, 1135, 1156, 1157 ja 1161 §:n virheellinen soveltaminen, luottamuksensuojaa koskevan unionin oikeuden periaatteen loukkaaminen siltä osin kuin sitä sovelletaan myös julkisoikeudelliseen oikeussubjektiin sopimussuhteessa olevaan yksityiseen

Valituksenalaisella tuomiolla loukataan kuudennen kanneperusteen hylkäämisen vuoksi sopimusten sitovuutta koskevia siviilioikeudellisia sääntöjä ja sopimusten vilpitöntä täytäntöönpanoa koskevaa periaatetta, sillä siinä ei katsota, että komission menettely, erityisesti lisäyksen laatiminen sopimukseen, olisi synnyttänyt valittajalle perusteltua luottamusta siihen, että sen ehdottomat soveltamisohjeet olisi hyväksytty.

____________