Language of document :

Odvolanie podané 15. júla 2017: Meta Group Srl proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) zo 4. mája 2017 vo veci T-744/14, Meta Group/Komisia

(vec C-428/17 P)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľka: Meta Group Srl (v zastúpení: A. Formica, avvocato)

Ďalší účastník: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Zrušiť alebo zmeniť rozsudok zo 4. marca 2017, Meta Group/Komisia, T-44/14 ako poznačený nesprávnym právnym posúdením a právne nedôvodný;

v dôsledku toho určiť, že Komisia nesplnila svoje peňažné záväzky vyplývajúce zo zmlúv o dotácii FP5-6 a CIP v celkovej výške 566 377, 63 eura zodpovedajúcej dlžným a neuhradeným dotáciám, a vyhlásil, že započítanie uskutočnené voči pohľadávkam odvolateľky je nezákonné;

v dôsledku toho uložiť Komisii, aby zaplatila odvolateľke uvedenú sumu 566 377, 36 eur zvýšenú o úroky z omeškania a menovú infláciu;

zaviazať Komisiu, aby okrem škody vyplývajúcej z nezákonnosti uvedeného započítania nahradila odvolateľke škodu v celkovej výške 815 000 eur alebo vo vyššej sume, ktorú Súdny dvor určí v tomto konaní.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

1. Nesprávne uplatnenie článkov 1134 a 1135 belgického občianskeho zákonníka týkajúcich sa povinnosti plniť zmluvy v dobrej viere. Nesprávne uplatnenie článkov 1156, 1157 a 1161 belgického občianskeho zákonníka týkajúcich sa výkladu zmlúv. Nesprávne použitie právnych zásad Únie týkajúcich sa záväznosti zmlúv, plnenia v dobrej viere, výkladu zmlúv a právnej istoty.

V rozsahu, v akom bol napadnutým rozsudkom zamietnutý tretí žalobný dôvod, boli porušené pravidlá belgického občianskeho zákonníka a právne normy Únie týkajúce sa záväznosti dohôd, keďže ustanoveniu uvedenému na strane 47 dodatku k zmluve Ecolink + nebola priznaná záväznosť pre zmluvné strany a neuznalo sa, že odkaz na metodiku priloženú k zmluve je odkazom na metodiku, ktorú META navrhla a 21. decembra 2009 odovzdala Komisii.

2. Nesprávne uplatnenie článku II.20 Pokynov FP6. Nesprávne uplatnenie článku 179 ZFEÚ vo vzťahu k programom Spoločenstva. Nesprávne uplatnenie článkov 1134, 1135, 1156, 1157 a 1167 belgického občianskeho zákonníka. Porušenie zásady nekontradiktórnosti.

V rozsahu, v akom bol napadnutým rozsudkom zamietnutý štvrtý a piaty žalobný dôvod, bola porušená zásada nekontradiktornosti, kritériá Pokynov FP6 a pravidlá belgického občianskeho zákonníka o plnení zmlúv v dobrej viere, najmä tým, že nebola uznaná záväznosť ustanovení Pokynov FP6, ktorá upravuje ich striktné použitie na skutkové okolnosti vo veci samej, najmä ak ide o náklady na interných poradcov.

3. Porušenie zásad procesného práva Únie týkajúcich sa práva na obhajobu a dodržiavania kontradiktórnosti. Porušenie článku 64 rokovacieho poriadku. Absolútny nedostatok odôvodnenia základných otázok sporu.

V rozsahu, v akom bol napadnutým rozsudkom zamietnutý prvý a druhý žalobný dôvod, boli porušené právne zásady Únie týkajúce sa úplného dodržiavania kontradiktórnosti a práva na obhajobu, ako aj článok 64 rokovacieho poriadku, keďže neboli zohľadnené právne argumenty odvolateľky uvedené v pripomienkach k dokumentu s názvom „Dodatok E.4“, ktorý Komisia predložila až na pojednávaní, boli nekriticky prijaté tvrdenia Komisie a vlastné rozhodnutie nebolo dostatočne odôvodnené.

4. Nesprávne uplatnenie Guide to Financial Issues relating to Indirect Actions of the Sixth Framework Programmes (Pokyny k finančným otázkam týkajúcim sa nepriamych akcií v rámci šiesteho rámcového programu), ako aj ustanovení siedmeho rámcového programu. Zjavne nesprávne posúdenie rozhodujúcej skutočnosti v rámci skutkových okolností.

V rozsahu, v akom bol napadnutým rozsudkom zamietnutý prvý a druhý žalobný dôvod, boli porušené finančné pokyny k šiestemu rámovému programu a skreslil sa skutkový stav, keďže bol nesprávne vyčíslený počet hodín odpracovaných v súvislosti so zmluvou týkajúcou sa projektu Bridge, a to na základe predpokladu, že poskytovateľ každý deň počas všetkých mesiacov pracoval nepretržite osem hodín len na činnostiach súvisiacich s touto zmluvou.

5. Nesprávne uplatnenie článkov 1134, 1135, 1156, 1157 a 1161 belgického občianskeho zákonníka. Porušenie právnej zásady Únie týkajúcej sa legitímnej dôvery tým, že bola použitá aj na súkromnoprávny subjekt, ktorý uzatvára zmluvné vzťahy s verejnoprávnym subjektom.

V rozsahu, v akom bol napadnutým rozsudkom zamietnutý šiesty žalobný dôvod, boli porušené občianskoprávne normy o záväznosti zmlúv, ako aj zásada plnenia zmlúv v dobrej viere, pretože sa neuznalo, že správanie Komisie, vrátane podpisu dodatku, vyvolalo u odvolateľky legitímne očakávania, že metodika, ktorú navrhla, bola prijatá.

____________