Language of document :

Acțiune introdusă la 14 iulie 2017 - Comisia Europeană/Irlanda

(Cauza C-427/17)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: K. Mifsud-Bonnici, E. Manhaeve, agenți)

Pârâtă: Irlanda

Concluziile reclamantei

Constatarea că, prin faptul că nu a asigurat că apele colectate într-un sistem combinat de colectare a apelor urbane reziduale și a apelor pluviale în 14 aglomerări sunt reținute și transportate în vederea tratării, în conformitate cu cerințele prevăzute de Directiva 91/271/CEE a Consiliului privind tratarea apelor urbane reziduale1 , Irlanda nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 3 alineatele (1) și (2), al punctului A din anexa I și al notei de subsol 1 din Directiva 91/271/CEE a Consiliului;

constatarea că, prin faptul că nu a instituit o tratare secundară sau echivalentă sau că nu a furnizat probe suficiente pentru a demonstra respectarea condițiilor prevăzute în această privință de Directiva 91/271/CEE în cazul a 25 de aglomerări, Irlanda nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 4 alineatele (1) și (3) coroborate cu condițiile prevăzute la articolul 10 și la punctul B din anexa I la Directiva 91/271/CEE a Consiliului;

constatarea că, prin faptul că nu a asigurat că apele urbane reziduale care intră în sistemele de colectare a 21 de aglomerări, înainte de a fi evacuate în zone sensibile, fac obiectul unei tratări mai riguroase decât cea descrisă la articolul 4 și respectă condițiile prevăzute la punctul B din anexa I la Directiva 91/271/CEE a Consiliului, Irlanda nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 5 alineatele (2) și (3) coroborate cu condițiile prevăzute la articolul 10 și la punctul B din anexa I la Directiva 91/271/CEE a Consiliului;

constatarea că, prin faptul că nu a asigurat că evacuarea apelor uzate care provin de la stațiile de epurare a apelor urbane reziduale în aglomerările Arklow (IEAG_547) și Castlebridge (IEAG_515) fac obiectul unor reglementări prealabile și/sau al unor autorizații specifice, Irlanda nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 12 din Directiva 91/271/CEE a Consiliului;

obligarea Irlandei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Articolul 3 alineatul (1) din Directiva 91/271/CEE a Consiliului prevede obligația statelor membre să asigure că aglomerările ce depășesc o anumită dimensiune sunt echipate cu sisteme de colectare a apelor urbane reziduale. Atunci când un stat membru decide să pună în funcțiune un sistem de colectare combinat care adună apele urbane reziduale și apele pluviale, acest sistem trebuie conceput astfel încât apele colectate să fie reținute și transportate în vederea tratării, cu luarea în considerare a condițiilor climatice și a variațiilor sezoniere. Având în vedere datele primite în cadrul celui de al 7-lea și al celui de al 8-lea exercițiu de prezentare a rapoartelor în temeiul articolului 15 din directivă, precum și în cadrul discuțiilor cu Irlanda din faza precontencioasă, Comisia consideră că Irlanda nu se conformează acestei obligații în privința a 14 aglomerări din cauza lipsei unui sistem de colectare sau a unor deversări excesive.

Articolul 4 alineatul (1) din Directiva 91/271 a Consiliului prevede obligația statelor membre să asigure că, înainte de a fi evacuate, apele urbane reziduale din aglomerări ce depășesc o anumită dimensiune fac obiectul unei tratări secundare sau echivalente. În plus, articolul 4 alineatul (3) din directivă prevede obligația statelor membre de a asigura că evacuările din stațiile de epurare a apelor urbane reziduale respectă condițiile prevăzute la punctul B din anexa I la directivă. În urma evaluării datelor comunicate de Irlanda, Comisia consideră că Irlanda nu se conformează condițiilor prevăzute la articolul 4 în privința a 25 de aglomerări din cauza lipsei unei stații de epurare, a incapacității stației de epurare în funcțiune să trateze întreaga cantitate generată de aglomerarea pe care o deservește, a nerespectării condițiilor prevăzute la punctul B din anexa I sau a nerespectării articolului 3 din directivă.

Pe de altă parte, articolul 5 din Directiva 91/271/CEE a Consiliului prevede obligația statelor membre să identifice zonele sensibile și supune aglomerările ce depășesc o anumită dimensiune și care recurg la evacuări în aceste zone la o tratare mai riguroasă decât cea descrisă la articolul 4, respectând condițiile prevăzute la punctul B din anexa I. În urma evaluării datelor comunicate de Irlanda, Comisia consideră că, în privința a 21 de aglomerări, Irlanda nu a aplicat în mod corect articolul 5.

Articolul 12 din Directiva 91/271/CEE a Consiliului prevede obligația autorităților competente să asigure că evacuarea apelor uzate care provin de la stațiile de epurare a apelor urbane reziduale face obiectul unor reglementări prealabile și/sau al unor autorizații specifice. Având în vedere informațiile comunicate de Irlanda, Comisia consideră că, în privința a două aglomerări, în care stațiile de epurare funcționează fără autorizație validă, Irlanda nu a respectat condițiile prevăzute la articolul 12.

____________

1 JO 1991, L 135, p. 40, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 43.