Language of document :

Deza, a.s:n 11.7.2017 tekemä valitus Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen viides jaosto) 11.5.2017 asiassa T-115/15 Deza, a.s. v. ECHA antamasta tuomiosta

(Asia C-419/17 P)

Oikeudenkäyntikieli: tšekki

Asianosaiset

Kantaja: Deza, a.s. (edustaja: asianajaja P. Dejl)

Muut osapuolet: Euroopan kemikaalivirasto, Tanskan kuningaskunta, Alankomaiden kuningaskunta, Ruotsin kuningaskunta ja Norjan kuningaskunta

Vaatimukset

unionin yleisen tuomioistuimen 11.5.2017 asiassa T-115/15 on kumottava

ECHA:n 12.12.2014 tekemä päätös nro ED/108/2014 on kumottava

ECHA on velvoitettava korvaamaan kantajalle valitusmenettelystä tuomioistuimessa ja aikaisemmasta menettelystä unionin yleisessä tuomioistuimessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

1.    Unionin yleinen tuomioistuin tulkitsi ja sovelsi REACH-asetusta virheellisesti.

Unionin yleinen tuomioistuin tulkitsi ja sovelsi REACH-asetusta virheellisesti. Kantaja katsoo, että ECHA:n päätös tehtiin ilman toimivaltaa (ultra vires), koska (i) ECHA:lla ei ole toimivaltaa täydentää DEHP-aineen tunnistetietoja REACH-asetuksen 57 artiklan c alakohdan mukaisesti kyseisen aineen uusilla tunnistetiedoilla REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohdan mukaisesti (ii) ECHA:n päätös tehtiin sääntöjenvastaisessa menettelyssä ja (iii) ECHA:n päätöksellä kierrettiin neuvoston ja Euroopan parlamentin säätämiä oikeudellisesti sitovia menettelyjä aineiden, joilla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, tunnistetietojen yleisten ja yhdenmukaistettujen kriteerien antamiseksi.

2.    Unionin yleinen tuomioistuin tulkitsi ja sovelsi oikeusvarmuuden periaatetta virheellisesti, koska

(i) ECHA:n päätöksellä luotiin epäselvä, epätarkka ja ennalta arvaamaton oikeudellinen tilanne, jonka vuoksi kantajan on mahdotonta selvittää siihen kohdistuvien velvollisuuksien laajuutta (ii) aineille, joilla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, ei ole yleisiä ja yhdenmukaistettuja kriteerejä aineiden tunnistetietojen antamiseksi ja (iii) koska ECHA:lla ei ole toimivaltaa täydentää DEHP-aineen nykyisiä tunnistetietoja REACH-asetuksen 57 artiklan c alakohdan mukaisesti antamalla sille tunnistetietoja REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohdan mukaisesti, unionin yleisen tuomioistuimen toteamus siitä, ettei ECHA:n päätös ole ristiriidassa oikeusvarmuuden periaatteen kanssa on virheellinen.

3.    Unionin yleinen tuomioistuin arvioi ECHA:n päätöstä EU:n toimielimille ja elimille asetettujen oikeudellisen arvioinnin vaatimusten vastaisesti ja vääristeli tosiseikkoja ja todisteita.

4.    Edellä esitetyn perusteella unionin yleinen tuomioistuin rikkoi kantajan oikeuksia ja loukkasi ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä yleissopimuksessa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa taattuja periaatteita, erityisesti oikeutta oikeudenmukaiseen menettelyyn, oikeutta nauttia rauhassa omaisuudestaan ja oikeusvarmuuden periaatetta.

____________