Language of document :

A Juzgado de lo Social nº 2 de Terrassa (Spanyolország) által 2017. július 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Elena Barbara Giménez kontra Francisca Carrión Lozano

(C-426/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado de lo Social nº 2 de Terrassa

Az alapeljárás felei

Felperes: Elena Barbara Giménez

Alperes: Francisca Carrión Lozano

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 93/13/EGK irányelvet, a 2005/29/EK irányelvvel és a Charta 47. cikkével összefüggésben, hogy azzal ellentétes a Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (a polgári perrendtartásról szóló 1/2000. sz. törvény) 35. cikkéhez hasonló olyan nemzeti szabályozás, amelyben a munkadíj iránti követeléseket elbíráló eljárások (ügyvédi munkadíj behajtására irányuló eljárás) lefolytatására kijelölt bíróságok a végrehajtható okirat kiállítása előtt hivatalból nem vizsgálhatják, hogy az ügyvéd és a fogyasztó között létrejött szerződés tartalmaz-e tisztességtelen feltételeket, vagy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósít-e meg?

A pártfogó ügyvédek a 93/13 irányelv1 2. cikke c) pontjának és a 2005/29 irányelv 2. cikke b) pontjának értelmében vett „eladóknak vagy szolgáltatóknak/kereskedőknek” illetve „szakembereknek” minősülnek-e? A 2005/29/EK irányelv2 6. cikke (1) bekezdésének d) pontja és 7. cikkének (2) bekezdése alkalmazható-e azon esetekben, amelyekben valamely szakember díjszabását egy jogszabály határozza meg?

Igenlő válasz esetén, a 2005/29/EK irányelvet úgy kell-e értelmezni, hogy azzal ellentétes az 1/1996. sz. törvény 36. cikkében foglalthoz hasonló olyan szabályozás, amely úgy rendelkezik, hogy a jogszabály által előírt díjszabási rendszert kell alkalmazni annak ellenére, hogy a vállalkozó szolgáltatásai árának megállapításával kapcsolatban mulasztó vagy megtévesztő magatartást tanúsít?

Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 101. cikket, hogy azzal ellentétes az 1/1996. sz. törvény 36. cikkében megállapítotthoz hasonló olyan szabályozás, amely a kereseti kérelemnek helyt adó határozat esetén az ingyenes jogi segítségnyújtás rendszerében szolgáltatásokat nyújtó ügyvédek díjazását az ügyvédek által a munkadíjakra vonatkozóan előzetesen elfogadott díjszabás alá rendeli oly módon, hogy a tagállam hatóságai ettől nem térhetnének el?

E szabályozás megfelel-e a 2006/123 irányelv 15. cikkének (3) bekezdése által hivatkozott szükségesség és arányosság feltételeinek?

Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkét, hogy azzal ellentétes az 1/1996. sz. törvény 36. cikkéhez hasonló olyan szabályozás, amely azt a kötelezettséget írja elő, hogy ha az ingyenes jogi segítségnyújtás [jogosultja] által előterjesztett kérelemnek a költségviselésről való rendelkezés előírása nélkül adnak helyt, e jogosultnak egy ügyvédi kamara által jóváhagyott díjszabások alapján kell az ügyvéd valamely társadalombiztosítási ellátás éves összegének legalább 50%-át meghaladó munkadíját megfizetnie?

____________

1 A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (HL 1993 L 95. 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet 2. kötet 288.o.)

2 (.) a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („Irányelv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról”) (HL 2005 L 149. 22. o.)