Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de lo Social nº 2 de Terrassa (Spania) la 14 iulie 2017 - Elena Barba Giménez/Francisca Carrión Lozano

(Cauza C-426/17)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Juzgado de lo Social nº 2 de Terrassa

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Elena Barba Giménez

Pârâtă: Francisca Carrión Lozano

Întrebările preliminare

1) Directiva 93/13 coroborată cu Directiva 2005/29, precum și cu articolul 47 din cartă, trebuie interpretată în sensul că se opune unei reglementări naționale potrivit căreia, astfel cum este cazul articolului 35 din Legea nr. 1/2000 privind Codul de procedură civilă, organismul competent să deruleze procedura privind acțiunea în plata onorariului nu poate să examineze din oficiu, înainte de a emite titlul executoriu, caracterul abuziv al unei clauze dintr-un contract încheiat între un avocat și un consumator sau existența unor practici comerciale neloiale?

2) Avocații din oficiu sunt „comercianți” sau „profesioniști” în sensul articolului 2 litera (c) din Directiva 93/13/CEE1 și al articolului 2 litera (b) din Directiva 2005/29/CE2 ? Articolul 6 alineatul (l) litera (d) și articolul 7 alineatul (2) din Directiva 2005/29 sunt aplicabile în cazurile în care tarifele unui profesionist sunt reglementate printr-o normă juridică?

3) În cazul unui răspuns afirmativ, Directiva 2005/29/CE trebuie interpretată în sensul că se opune unei reglementări precum cea de la articolul 36 din Legea nr. 1/1996, care prevede obligația de a aplica regimul tarifar prevăzut prin lege chiar dacă întreprinzătorul săvârșește omisiuni sau practici înșelătoare la stabilirea prețului serviciilor sale?

4) Articolul 101 TFUE trebuie interpretat în sensul că se opune unei reglementări precum cea prevăzută la articolul 36 din Legea nr. 1/1996, care supune remunerarea avocaților care prestează servicii în sistemul de asistență juridică gratuită, în cazul admiterii cererii, unei grile de onorarii aprobate anterior de aceștia, fără ca autoritățile statului membru să se poată abate de la grila respectivă?

5) Această reglementare îndeplinește condițiile de necesitate și de proporționalitate la care se referă articolul 15 alineatul (3) din Directiva 2006/123?

6) Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene trebuie interpretat în sensul că se opune unei reglementări precum cea prevăzută la articolul 36 din Legea nr. 1/1996, care stabileşte obligația [beneficiarului] dreptului la asistență juridică gratuită, în cazul în care obține câștig de cauză fără ca partea adversă să fie obligată la plata cheltuielilor de judecată, de a-i plăti avocatului onorariile în conformitate cu anumite grile aprobate de o asociație profesională care depășesc cu mai mult de 50 % cuantumul anual al unei prestații de securitate socială?

____________

1     Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO L 95, p. 29, Ediţie specială, 15/vol. 2, p. 273).

2     Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului („Directiva privind practicile comerciale neloiale”) (JO L 149, p. 22, Ediţie specială, 15/vol. 14, p. 260).