Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour constitutionnelle (Belgie) dne 7. července 2017 – Inter-Environnement Wallonie ASBL, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL v. Conseil des ministres

(Věc C-411/17)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour constitutionnelle

Účastníci původního řízení

Navrhovatelky: Inter-Environnement Wallonie ASBL, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL

Protistrana: Conseil des ministres

Další účastnice řízení: Electrabel SA

Předběžné otázky

1.    Musejí být čl. 2 odst. 1 až 3, 6 a 7, čl. 3 odst. 8, článek 5 a čl. 6 odst. 1 a bod 2 přílohy I Úmluvy z Espoo „o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států“ vykládány v souladu s informacemi uvedenými v Informačním dokumentu o uplatňování Úmluvy na činnosti související s jadernou energií a v Doporučeních týkajících se osvědčených postupů při uplatňování Úmluvy na činnosti související s jadernou energií?

2.    Lze čl. 1 bod ix) Úmluvy z Espoo, který definuje „příslušný orgán“, vykládat tak, že z působnosti uvedené úmluvy vylučuje takové legislativní akty, jako je zákon ze dne 28. června 2015, „kterým se mění zákon ze dne 31. ledna 2003 o postupném ústupu od používání jaderné energie při průmyslové výrobě elektřiny s cílem zabezpečit zásobování z energetického hlediska“, a to zejména vzhledem k různým studiím a slyšením uskutečněným v souvislosti s přijetím tohoto zákona?

3.    a) Musejí být články 2 až 6 Úmluvy z Espoo vykládány tak, že se uplatní před přijetím takového legislativního aktu, jako je zákon ze dne 28. června 2015, „kterým se mění zákon ze dne 31. ledna 2003 o postupném ústupu od používání jaderné energie při průmyslové výrobě elektřiny s cílem zabezpečit zásobování z energetického hlediska“, jehož článek 2 odkládá vyřazení jaderných elektráren Doel 1 a Doel 2 z provozu a ukončení průmyslové výroby elektřiny v těchto elektrárnách?

    b) Liší se odpověď na otázku uvedenou v písmeni a) podle toho, zda se týká elektrárny Doel 1 nebo elektrárny Doel 2, a to vzhledem k tomu, že v případě první elektrárny je nezbytné přijmout administrativní akty provádějící výše uvedený zákon ze dne 28. června 2015?

    c) Může zabezpečení dodávek elektřiny v zemi představovat naléhavý důvod obecného zájmu, na jehož základě se lze odchýlit od uplatnění článků 2 až 6 Úmluvy z Espoo nebo toto uplatňování pozastavit?

4.    Musí být čl. 2 odst. 2 Aarhuské úmluvy „o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí“ vykládán tak, že z působnosti uvedené úmluvy vylučuje takové legislativní akty, jako je zákon ze dne 28. června 2015, „kterým se mění zákon ze dne 31. ledna 2003 o postupném ústupu od používání jaderné energie při průmyslové výrobě elektřiny s cílem zabezpečit zásobování z energetického hlediska“, a to s ohledem na různé studie a slyšení uskutečněné v souvislosti s přijetím tohoto zákona, nebo bez ohledu na ně?

5.    a) Musejí být články 2 a 6, ve spojení s přílohou I.1 Aarhuské úmluvy vykládány zejména s ohledem na „Maastrichtská doporučení způsobů podpory efektivní účasti veřejnosti na rozhodování v záležitostech životního prostředí“ ve vztahu k rozhodování sestávajícímu z několika etap, tak, že se uplatní před přijetím takového legislativního aktu, jako je zákon ze dne 28. června 2015, „kterým se mění zákon ze dne 31. ledna 2003 o postupném ústupu od používání jaderné energie při průmyslové výrobě elektřiny s cílem zabezpečit zásobování z energetického hlediska“, jehož článek 2 odkládá vyřazení jaderných elektráren Doel 1 a Doel 2 z provozu a ukončení průmyslové výroby elektřiny v těchto elektrárnách?

    b) Liší se odpověď na otázku uvedenou v písmeni a) podle toho, zda se týká elektrárny Doel 1 nebo elektrárny Doel 2, a to vzhledem k tomu, že v případě první elektrárny je nezbytné přijmout administrativní akty provádějící výše uvedený zákon ze dne 28. června 2015?

    c) Může zabezpečení dodávek elektřiny v zemi představovat naléhavý důvod obecného zájmu, na jehož základě se lze odchýlit od uplatnění článků 2 a 6 Aarhuské úmluvy nebo toto uplatňování pozastavit?

6.     a) Musí být čl. 1 odst. 2 ve spojení s bodem 13 písm. a) přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí1 , případně vykládané ve světle Úmluvy z Espoo a Aarhuské úmluvy, vykládány tak, že se uplatní na odklad vyřazení jaderné elektrárny z provozu a ukončení průmyslové výroby elektřiny v této elektrárně, který tak jako v projednávaném případě vyžaduje významné investice a aktualizaci zabezpečení jaderných elektráren Doel 1 a Doel 2?

    b) V případě kladné odpovědi na otázku uvedenou v písmeni a), musejí být články 2 až 8 a 11 a přílohy I, II a III směrnice 2011/92/EU vykládány tak, že se uplatní před přijetím takového legislativního aktu, jako je zákon ze dne 28. června 2015, „kterým se mění zákon ze dne 31. ledna 2003 o postupném ústupu od používání jaderné energie při průmyslové výrobě elektřiny s cílem zabezpečit zásobování z energetického hlediska“, jehož článek 2 odkládá vyřazení jaderných elektráren Doel 1 a Doel 2 z provozu a ukončení průmyslové výroby elektřiny v těchto elektrárnách?

    c) Liší se odpověď na otázky uvedené v písmenech a) a b) podle toho, zda se týká elektrárny Doel 1 nebo elektrárny Doel 2, a to vzhledem k tomu, že v případě první elektrárny je nezbytné přijmout administrativní akty provádějící výše uvedený zákon ze dne 28. června 2015?

    d) V případě kladné odpovědi na otázku uvedenou v písmeni a), musí být čl. 2 odst. 4 směrnice 2011/92/EU vykládán tak, že umožňuje vyjmout odklad vyřazení jaderné elektrárny z provozu z uplatnění článků 2 až 8 a 11 směrnice 2011/92/EU z naléhavých důvodů obecného zájmu souvisejících se zabezpečením dodávek elektřiny v zemi?

7.    Musí být pojem „zvláštní právní předpis“ ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice 2011/92/EU vykládán tak, že z působnosti uvedené směrnice vylučuje takový legislativní akt, jako je zákon ze dne 28. června 2015, „kterým se mění zákon ze dne 31. ledna 2003 o postupném ústupu od používání jaderné energie při průmyslové výrobě elektřiny s cílem zabezpečit zásobování z energetického hlediska“, a to zejména vzhledem k různým studiím a slyšením uskutečněným v souvislosti s přijetím tohoto zákona, kterými lze dosáhnout cílů výše uvedené směrnice?

8.    a) Musí být článek 6 směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin2 , ve spojení s články 3 a 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků3 , případně vykládaný ve světle směrnice 2011/92/EU a Úmluvy z Espoo a Aarhuské úmluvy, vykládán tak, že se uplatní na odklad vyřazení jaderné elektrárny z provozu a ukončení průmyslové výroby elektřiny v této elektrárně, který tak jako v projednávaném případě vyžaduje významné investice a aktualizaci zabezpečení jaderných elektráren Doel 1 a Doel 2?

    b) V případě kladné odpovědi na otázku uvedenou v písmeni a), musí být čl. 6 odst. 3 směrnice 92/43/EHS vykládán tak, že se uplatní před přijetím takového legislativního aktu, jako je zákon ze dne 28. června 2015, „kterým se mění zákon ze dne 31. ledna 2003 o postupném ústupu od používání jaderné energie při průmyslové výrobě elektřiny s cílem zabezpečit zásobování z energetického hlediska“, jehož článek 2 odkládá vyřazení jaderných elektráren Doel 1 a Doel 2 z provozu a ukončení průmyslové výroby elektřiny v těchto elektrárnách?

    c) Liší se odpověď na otázky uvedené v písmenech a) a b) podle toho, zda se týká elektrárny Doel 1 nebo elektrárny Doel 2, a to vzhledem k tomu, že v případě první elektrárny je nezbytné přijmout administrativní akty provádějící výše uvedený zákon ze dne 28. června 2015?

    d) V případě kladné odpovědi na otázku uvedenou v písmeni a), musí být čl. 6 odst. 4 směrnice 92/43/EHS vykládán tak, že na jeho základě lze za naléhavý důvod převažujícího veřejného zájmu považovat důvody související se zabezpečením dodávek elektřiny v zemi, a to zejména vzhledem k různým studiím a slyšením uskutečněným v souvislosti s přijetím výše uvedeného zákona ze dne 28. června 2015, kterými lze dosáhnout cílů výše uvedené směrnice?

9.     Pokud by měl vnitrostátní soud na základě odpovědí na výše uvedené předběžné otázky dospět k závěru, že napadený zákon odporuje některé z povinností vyplývajících z výše uvedených úmluv nebo směrnic a zabezpečení dodávek elektřiny v zemi nemůže představovat naléhavý důvod obecného zájmu, na jehož základě se lze od těchto povinností odchýlit, mohl by zachovat účinky zákona ze dne 28. června 2015, aby zabránil právní nejistotě a umožnil splnění povinností spočívajících v posouzení vlivů na životní prostředí a v účasti veřejnosti, které vyplývají z výše uvedených úmluv nebo směrnic?

____________

1 Úř. věst. L 26, s. 1.

2 Úř. věst. L 206, s. 7.

3 Úř. věst. L 20, s. 7.