Language of document :

Жалба, подадена на 21 декември 2012 г. - Европейска комисия/Република Гърция

(Дело C-600/12)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: M. Patakia и D. Düsterhaus)

Ответник: Република Гърция

Искания на жалбоподателя

да се обяви, че като продължава да експлоатира зле функциониращо и пълно депо за отпадъци (разположено в Zacinto, региона на Kalamaki, местност Griparaiika), което не отговаря на всички условия и на поставените с правната уредба на ЕС в областта на околната среда изисквания, Република Гърция е нарушила задълженията си по член 13 и член 36, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО2 относно отпадъците, както и по член 8, член 9, член 11, параграф 1, буква a), член 12 и член 14 от Директива 99/31/ЕО относно депонирането на отпадъци. Освен това като е подновила разрешението за експлоатация на депото без да приложи процедурата, предвидена в член 6, параграф 3 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, Република Гърция е нарушила задълженията си и по този член,

да се осъди Република Гърция да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Гръцките органи са толерирали експлоатацията на вече пълно депо за отпадъци и не са предприели необходимите мерки, за да гарантират необходимото увеличаване на капацитета на депото (или намирането на друго разрешение на проблема) до 31 декември 2015 г. (когато изтичат подновените параметри на околната среда) или докато започне да се експлоатира новото депо в Zacinto.

Гръцките органи не са приели всички корективни мерки, необходими за разрешаването на значителен брой проблеми, посочени в различни доклади от проверки на място (25 октомври 2011 г., 26 януари 2010 г, 26 октомври 2009 г., 11 май 2009 г., 6 февруари 2009 г, 26 август 2008 г, 13 април 2007 г., 8 декември 2005 г, 7 януари 2005 г. и 14 декември 1999 г.) и са позволили това депо да продължи да се експлоатира, въпреки съществуващите проблеми.

Гръцките органи все още не са изготвили и представили за одобрение необходимия план за подобряване на условията в депо в Zacinto, нито са подали молба за подновяване на разрешението за експлоатация на депото, която да съдържа план за оценка на риска.

От това следва, че не са изпълнени задълженията по член 13 и член 36, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците и по член 8, член 9, член 11, параграф 1, буква a), член 12 и член 14 от Директива 99/31/ЕО относно депонирането на отпадъци.

Освен това с междуведомствено постановление от 8 юни 2011 г. гръцките органи са удължили срока на параметрите на околната среда (служещи за основа на разрешението за експлоатация) на депото до 31 декември 2015 г., без да извършат оценка на въздействието по член 6, параграф 3 от Директива 92/43/ЕИО.

____________

1 - ОВ L 312, стр. 3.

2 - ОВ L 182, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 5, стр. 94.

3 - ОВ L 206, стр. 7; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 109.