Language of document :

Žaloba podaná dne 21. prosince 2012 - Evropská komise v. Řecká republika

(Věc C-600/12)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: M. Patakia a D. Düsterhaus, zmocněnci)

Žalovaná: Řecká republika

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Řecká republika tím, ponechala v provozu špatně fungující a saturovanou skládku (nacházející se na Zakynthosu, v oblasti Kalamaki v místě zvaném Griparaiika) nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článků 13 a 36 odst. 1 směrnice 2008/98/ES o odpadech2, jakož i z článků 8, 9, 11 odst. 1 písm. a), 12 a 14 směrnice 99/31/ES o skládkách odpadů. Navíc poté, co obnovila povolení provozování skládky, aniž by dodržela postup stanovený v čl. 6 odst. 3 směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, Řecká republika rovněž nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z tohoto článku;

uložit Řecké republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Řecké orgány tolerují pokračování provozu více než saturované skládky a nepřijaly nezbytná opatření pro zajištění nezbytného zvýšení kapacity skládky (nebo pro jiné vyřešení problému) před 31. prosincem 2015 (dnem uplynutí obnovených ekologických parametrů) nebo až do doby, kdy bude na Zakynthosu zprovozněna nová skládka.

Řecké orgány nepřijaly všechna opravná opatření pro vyřešení významného počtu problémů, které byly identifikovány v různých protokolech o návštěvě míst (ze dne 25. října 2011, 26. ledna 2010, 26. října 2009, 11. května 2009, 6. února 2009, 26. srpna 2008, 13. dubna 2007, 8. prosince 2005, 7. ledna 2005 a 14. prosince 1999) a tolerují pokračování problematického provozu uvedené skládky.

Řecké orgány dosud neuskutečnily ani neschválily plán vyžadovaný pro úpravu skládky Zakynthos a nepředložily žádost směřující k obnově povolení provozu a ukládání odpadů zahrnující plán hodnocení případných rizik.

Z toho vyplývá, že nevyhověly požadavkům článků 13 a 36 odst. 1 směrnice 2008/98/ES o odpadech, jakož i článků 8, 9, 11 odst. 1 písm. a), 12 a 14 směrnice 99/31/ES o skládkách odpadů.

Řecké orgány rovněž prodloužily meziministerskou vyhláškou ze dne 8. června 2011 dobu platnosti ekologických parametrů skládky (které představují základ pro povolení provozu) až do 31. prosince 2015, aniž by provedly hodnocení vlivů, vyžadované čl. 6 odst. 3 směrnice 92/43/ES.

____________

1 - Úř. věst. L 312, s. 3

2 - Úř. věst. L 182, s.1

3 - Úř. věst. L 206, s. 7