Language of document :

Kanne 21.12.2012 - Euroopan komissio v. Helleenien tasavalta

(Asia C-600/12)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: M. Patakia ja D Düsterhaus)

Vastaaja: Helleenien tasavalta

Vaatimukset

On todettava, että Helleenien tasavalta ei ole noudattanut jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY213 artiklan ja 36 artiklan 1 kohdan sekä kaatopaikoista annetun direktiivin 99/31/EY 8 ja 9 artiklan, 11 artiklan 1 kohdan a alakohdan sekä 12 ja 14 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se on pitänyt toiminnassa huonosti toimivan ja täynnä olevan kaatopaikan (Zakinthosissa, Kalamakin alueella Griparaiikassa), joka ei täytä kaikki Euroopan unionin ympäristölainsäädännön asiaa koskevia edellytyksiä ja vaatimuksia. Lisäksi on niin, että uudistaessaan kyseisen kaatopaikan toimiluvan noudattamatta luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21.5.1992 annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan 3 kohdassa säädettyä menettelyä Helleenien tasavalta on lisäksi rikkonut kyseisen artiklan mukaisia velvoitteitaan.

Helleenien tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kreikan viranomaiset sallivat jo liian täynnä olevan kaatopaikan jatkavan toimintaansa eivätkä ne ole ryhtyneet toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen kaatopaikan kapasiteetin välttämättömän lisäämisen varmistamiseksi (tai ongelman ratkaisemiseksi muulla tavalla) 31.12.2015 mennessä (jolloin uudistettujen ympäristöehtojen voimassaoloaika päättyy) tai siihen mennessä, että Zakinthosilla aloittaa toimintansa uusi kaatopaikka.

Kreikan viranomaiset eivät ole ryhtyneet kaikkiin välttämättömiin korjaustoimenpiteisiin ratkaistakseen merkittävää määrää ongelmia, jotka on yksilöity useissa eri tarkastuskertomuksissa (25.10.2011, 26.1.2010, 26.10.2009, 11.5.2009, 6.2.2009, 26.8.2008, 13.4.2007, 8.12.2005, 7.1.2005 ja 14.12.1999) ja ne sallivat kyseisen kaatopaikan jatkuvan ongelmallisen toiminnan.

Kreikan viranomaiset eivät ole vielä laatineet eivätkä hyväksyneet vaadittua ratkaisusuunnitelmaa Zakinthosin kaatopaikalle eivätkä ne ole esittäneet jätteiden varastointia koskevan toimiluvan uusimista koskevaa hakemusta, joka sisältää todennäköisten vaarojen arviointisuunnitelman.

Tästä seuraa, etteivät Kreikan viranomaiset ole noudattaneet jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY 13 artiklan ja 36 artiklan 1 kohdan sekä kaatopaikoista annetun direktiivin 99/31/EY 8 ja 9 artiklan, 11 artiklan 1 kohdan a alakohdan sekä 12 ja 14 artiklan vaatimuksia.

Kreikan viranomaiset ovat myös pidentäneet 8.6.2011 tehdyllä ministeriöiden yhteisellä päätöksellä kaatopaikan ympäristöehtojen (jotka muodostavat toimiluvan perustan) voimassaoloaikaa 31.12.2015 saakka toteuttamatta direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan 3 kohdassa vaadittua vaikutusten arviointia.

____________

1 - EUVL L 312, s. 3.

2 - EYVL L 182, s. 1.

3 - EYVL L 206, s. 7.