Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 21. decembrī - Eiropas Komisija/Grieķijas Republika

(lieta C-600/12)

Tiesvedības valoda - grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - M. Patakia un D. Düsterhaus)

Atbildētāja: Grieķijas Republika

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka Grieķijas Republika, atstājot darboties nefunkcionējošu un piepildītu atkritumu poligonu (kurš atrodas Zacinto, Kalamaki reģionā Griparaiika pašvaldībā), attiecībā uz kuru netiek izpildīts neviens nosacījums un prasība, kas noteikta ES regulējumā par vidi, nav izpildījusi Direktīvas 2008/98/EK 2 par atkritumiem 13. pantā un 36. panta 1. punktā, kā arī Direktīvas 99/31/EK  par atkritumu poligoniem 8. un 9. pantā, 11. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 12. un 14. pantā paredzētos pienākumus. Turklāt tā, atjaunojot poligona darbošanās atļauju bez Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvas 92/43/EEK  par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību 6. panta 3. punktā paredzētās procedūras piemērošanas, nav arī izpildījusi šajā pantā paredzētos pienākumus;

piespriest Grieķijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Grieķijas iestādes pieļauj, ka turpina darboties poligons, kurš jau ir pārpildīts, un tās nav veikušas vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu nepieciešamo poligona kapacitātes paaugstināšanu (vai citu problēmas risinājumu) līdz 2015. gada 31. decembrim (kad beigsies atjaunotie vides nosacījumi) vai līdz brīdim, kad Zacinto sāks darboties jauns poligons.

Grieķijas iestādes nav veikušas visus korekciju pasākumus, kas vajadzīgi, lai atrisinātu ļoti daudzas problēmas, kuras ir identificētas vairākos inspekciju ziņojumos (2011. gada 25. oktobrī, 2010. gada 26. janvārī, 2009. gada 26. oktobrī, 2009. gada 11. maijā, 2009. gada 6. februārī, 2008. gada 26. augustā, 2007. gada 13. aprīlī, 2005. gada 8. decembrī, 2005. gada 7. janvārī un 1999. gada 14. decembrī), un pieļauj, ka, neraugoties uz problēmām, šāds poligons turpina darboties.

Grieķijas iestādes vēl nav izstrādājušas un apstiprinājušas vajadzīgo Zacinto poligona darbības uzlabošanas plānu un tās nav iesniegušas pieteikumu atkritumu uzglabāšanas atļaujas atjaunošanai, ieskaitot riska novērtēšanas plānu.

No tā izriet, ka tās nav izpildījušas Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem 13. pantā un 36. panta 1. punktā un Direktīvas 99/31/EK par atkritumu poligoniem 8. un 9. pantā, 11. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 12. un 14. pantā paredzētos pienākumus.

Turklāt Grieķijas iestādes saskaņā ar 2011. gada 8. jūnija Starpministriju dekrētu ir paildzinājušas poligona vides nosacījumu (kuri ir darbības atļaujas pamatā) piemērošanu līdz 2015. gada 31. decembrim, atbilstoši nenovērtējot ietekmi, kas ir prasīta ar Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 3. punktu.

____________

1 - OV L 312, 3. lpp.

2 - OV L 182, 1. lpp.

3 - OV L 206, 7. lpp.