Language of document :

Beroep ingesteld op 21 december 2012 - Europese Commissie/Helleense Republiek

(Zaak C-600/12)

Procestaal: Grieks

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: M. Patakia en D. Düsterhaus, gemachtigden)

Verwerende partij: Helleense Republiek

Conclusies

vaststellen dat de Helleense Republiek, door een slecht functionerende en afgeladen afvalstortplaats (te Zakynthos, regio Kalamaki, in de plaats Griparaiika) in gebruik te houden die niet voldoet aan alle voorwaarden en vereisten van de milieuregelgeving van de EU, de krachtens de artikelen 13 en 36, lid 1, van richtlijn 2008/98/EG2 betreffende afvalstoffen, en de artikelen 8, 9, 11, lid 1, sub a, 12 en 14 van richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen. Daarnaast is zij, door de vergunning voor de stortplaats te verlengen zonder de in artikel 6, lid 3, van richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna bedoelde procedure toe te passen, evenmin de verplichtingen nagekomen die krachtens dat artikel op haar rusten;

de Helleense Republiek verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De Griekse autoriteiten hebben toegelaten dat een overvolle stortplaats in gebruik bleef en hebben verzuimd de noodzakelijke maatregelen te nemen om uiterlijk op 31 december 2015 (verstrijken van de vernieuwde milieucriteria) of totdat de nieuwe stortplaats in Zakynthos in gebruik is genomen, de capaciteit van de stortplaats uit te breiden (of het probleem op een andere manier op te lossen).

De Griekse autoriteiten hebben niet alle corrigerende maatregelen genomen die noodzakelijk zijn voor een aanmerkelijk aantal problemen die in verschillende verslagen van bezoeken ter plaatse naar voren zijn gekomen (25 oktober 2011, 26 januari 2010, 26 oktober 2009, 11 mei 2009, 6 februari 2009, 26 augustus 2008, 13 april 2007, 8 december 2005, 7 januari 2005 en 14 december 1999) en laten toe dat deze stortplaats ondanks de problemen in gebruik blijft.

De Griekse autoriteiten hebben het noodzakelijke aanpassingsplan voor de stortplaats van Zakynthos nog niet opgesteld en goedgekeurd, noch hebben zij een aanvraag ingediend voor verlenging van de vergunning voor de afvalopslagplaats met daarin een beoordeling van de risico's.

Daaruit volgt dat zij de verplichtingen die voortvloeien uit de artikelen 13 en 36, lid 1, van richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen en de artikelen 8, 9, 11, lid 1, sub a, 12 en 14 van richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen niet zijn nagekomen.

Bovendien hebben de Griekse autoriteiten bij interministerieel decreet van 8 juni 2011 de tijdelijke verruiming van de milieucriteria (die de grondslag van de vergunning voor de stortplaats vormen) van de stortplaats tot en met 31 december 2015 verlengd, zonder de gevolgen daarvan naar behoren te beoordelen, zoals voorgeschreven in artikel 6, lid 3, van richtlijn 92/43/EEG.

____________

1 - PB L 312, blz. 3.

2 - PB L 182, blz. 1.

3 - PB L 206, blz. 7.