Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2012 r. - Komisja Europejska przeciwko Republice Greckiej

(Sprawa C-600/12)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Patakia i D. Düsterhaus, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Grecka

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie, że Republika Grecka, utrzymując działalność źle funkcjonującego i zapchanego składowiska odpadów (położonego w Zakintho, w regionie Kalamaki, w miejscowości Griparaiika), które nie spełnia wszystkich warunków i wymogów ustanowionych w uregulowaniach środowiskowych Unii Europejskiej, naruszyła zobowiązania ciążące na niej na podstawie art. 13 i art. 36 ust. 1 dyrektywy 2008/98/WE2 w sprawie odpadów oraz art. 8, art. 9, art. 11 ust. 1 lit. a), art. 12 i art. 14 dyrektywy 99/31/WE w sprawie składowania odpadów. Ponadto, odnawiając zezwolenie na funkcjonowanie składowiska bez zastosowania procedury przewidzianej w art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, Republika Grecka naruszyła także zobowiązania, które ciążą na niej na podstawie tegoż artykułu;

obciążenie Republiki Greckiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Władze greckie tolerowały dalsze funkcjonowanie składowiska obecnie bardziej niż zapchanego i nie przyjęły niezbędnych środków w celu zapewnienia zwiększenia pojemności składowiska (lub innego rozwiązania problemu) w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. (upływ ważności odnowionych parametrów środowiskowych) ani też dotychczas nie zaczęło funkcjonować nowe składowisko w Zakintho.

Władze greckie nie przyjęły wszelkich niezbędnych środków korygujących w celu rozwiązania istotnej liczby problemów, które wynikały z różnych protokołów kontroli (25 października 2011 r., 26 stycznia 2010 r., 26 października 2009 r., 11 maja 2009 r., 6 lutego 2009 r., 26 sierpnia 2008 r., 13 kwietnia 2007 r., 8 grudnia 2005 r., 7 stycznia 2005 r. i 14 grudnia 1999 r.) i przyznają, że takie składowisko nadal funkcjonuje mimo istniejących problemów.

Władze greckie nie opracowały jeszcze i nie zatwierdziły planu zagospodarowania składowiska w Zakintho ani nie przedstawiły wniosku o odnowienie zezwolenia na funkcjonowanie składowiska odpadów, w którym to wniosku byłby zawarty plan oceny ewentualnego ryzyka.

Z powyższego wynika, że władze greckie nie zastosowały się do zobowiązań wynikających z art. 13 i art. 36 ust. 1 dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz z art. 8, art. 9, art. 11 ust. 1 lit. a), art. 12 i art. 14 dyrektywy 99/31/WE w sprawie składowania odpadów.

Ponadto władze greckie, w drodze dekretu międzyministerialnego z dnia 8 czerwca 2011 r., przedłużyły czas obowiązywania parametrów środowiskowych (które stanowią podstawę zezwolenia na funkcjonowanie) składowiska do dnia 31 grudnia 2015 r. bez przeprowadzenia odpowiedniej oceny skutków, jak jest to wymagane w art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG.

____________

1 - Dz.U. L 312, s. 3.

2 - Dz.U. L 182, s. 1.

3 - Dz.U. L 206, s. 7.