Language of document :

Žaloba podaná 21. decembra 2012 - Európska komisia/Helénska republika

(vec C-600/12)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: M. Patakia a D. Düsterhaus, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Helénska republika

Návrhy žalobkyne

rozhodnúť, že Helenská republika tým, že zachovala v prevádzke zle fungujúcu a naplnenú skládku odpadov (na Zakynthose, v regióne Kalamaki, v mieste Griparaiika), ktorá nespĺňa všetky podmienky a požiadavky environmentálnej právnej úpravy Európskej únie, porušila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článkov 13 a 36 ods. 1 smernice 2008/98/ES o odpade2, ako aj z článkov 8, 9, 11 ods. 1 písm. a) a z článkov 12 a 14 smernice 99/31/ES o skládkach odpadov. Navyše po tom, ako obnovila povolenie na prevádzku skládky bez toho, aby dodržala postup podľa článku 6 ods. 3 smernice 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín, Helénska republika si tiež nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z tohto článku,

zaviazať Helénsku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Helénske orgány tolerujú pokračovanie v prevádzke preplnenej skládky a neprijali opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie nevyhnutného zväčšenia kapacity skládky (alebo pre iné vyriešenie tohto problému) do 31. decembra 2015 (dátum uplynutia platnosti obnovených Environmentálnych podmienok) alebo až kým nebude na Zakynthose zavedená do prevádzky nová skládka.

Helénske orgány neprijali všetky nápravné opatrenia na účely vyriešenia veľkého počtu problémov, ktoré boli zistené v rôznych správach z obhliadok na mieste (25. októbra 2011, 26. januára 2010, 26. októbra 2009, 11. mája 2009, 6. februára 2009, 26. augusta 2008, 13. apríla 2007, 8. decembra 2005, 7. januára 2005 a 14. decembra 1999), a tolerujú pokračovanie v problematickej prevádzke uvedenej skládky.

Helénske orgány zatiaľ nevypracovali ani neschválili plán požadovaný pre vybudovanie skládky na Zakynthose, ani nepredložili žiadosť o obnovu povolenia na spracovanie a skladovanie odpadov, ktorá by zahŕňala plán posúdenia prípadných rizík.

Z toho vyplýva, že nedosiahli súlad s požiadavkami článku 13 a článku 36 ods. 1 smernice 2008/98/ES o odpade a článkov 8 a 9, článku 11 ods. 1 písm. a) a článkov 12 a 14 smernice 99/31/ES o skládkach odpadov.

Rovnako tiež helénske orgány predĺžili medzirezortným ministerským výnosom z 8. júna 2011 platnosť Environmentálnych podmienok (ktoré sú základom povolenia na prevádzku) skládky až do 31. decembra 2015 bez toho, aby sa vykonalo posudzovanie vplyvov požadované článkom 6 ods. 3 smernice 92/43/EHS.

____________

1 - Ú. v. EÚ L 312, s. 3.

2 - Ú. v. ES L 182, s. 1; Mim. vyd. 15/004, s. 228.

3 - Ú. v. ES L 206, s. 7; Mim. vyd. 15/002, s. 102.