Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 17. července 2014 – Evropská komise v. Řecká republika

(Věc C-600/12)1

„Nesplnění povinnosti státem – Životní prostředí – Nakládání s odpady – Směrnice 2008/98/ES, 1999/31/ES a 92/43/EHS – Skládka odpadů na ostrově Zakynthos – Národní mořský park Zakynthos – Síť Natura 2000 – Mořská želva Caretta caretta – Prodloužení doby platnosti environmentálních doložek – Neexistence plánu úpravy skládky – Provozování skládky – Nefunkčnost – Saturace skládky – Prosakování průsakové vody – Neuspokojivé pokrytí a rozptylování odpadu – Rozšíření skládky“

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupkyně: M. Patakia a D. Düsterhaus, zmocněnkyně)

Žalovaná: Řecká republika (zástupkyně: E. Skandalou, zmocněnkyně)

Výrok

Řecká republika

tím, že ponechala v provozu špatně fungující a saturovanou skládku nacházející se na Zakynthosu, v oblasti Kalamaki v místě zvaném Griparaiika (Řecko), která nedodržuje podmínky a požadavky unijní právní úpravy v oblasti životního prostředí stanovené v článcích 13 a 36 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic, jakož i v článcích 8, 9, 11 odst. 1 písm. a), 12 a 14 směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů, a

tím, že obnovila povolení provozování skládky, aniž by dodržela postup stanovený v čl. 6 odst. 3 směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin,

nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z výše uvedených ustanovení.

Řecké republice se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 Úř. věst. C 63, 2.3.2013.