Language of document :

Euroopa Kohtu (viies koda) 17. juuli 2014. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik

(kohtuasi C-600/12)1

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Keskkond – Jäätmekäitlus – Direktiivid 2008/98/EÜ, 1999/31/EÜ ja 92/43/EMÜ – Jäätmete ladestamine Zakynthose saarel – Zakynthose mererahvuspark – Natura 2000 ala – Merikilpkonn Caretta caretta – Keskkonnanõuete kehtivusaja pikendamine – Vastavusse viimise kava puudumine – Prügila käitamine – Häired – Prügila ülekoormamine – Nõrgvee imbumine pinnasesse – Ebapiisav kate ja jäätmete levimine – Prügila laiendamine)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: M. Patakia ja D. Düsterhaus

Kostja: Kreeka Vabariik (esindaja: E. Skandalou)

Resolutsioon

Kuna Kreeka Vabariik

jätkas Zakynthose saarel Gryparaiikas Kalamaki piirkonnas (Kreeka) prügila käitamist, kus esineb häireid, mis on ülekoormatud ja kus ei täideta liidu keskkonnaalaste õigusaktide tingimusi ja nõudeid, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiivi 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid, artiklis 13 ja artikli 36 lõikes 1 ning nõukogu 26. aprilli 1999. aasta direktiivi 1999/31/EÜ prügilate kohta artiklites 8 ja 9, artikli 11 lõike 1 punktis a ning artiklites 12 ja 14, ja

väljastas seal uue prügilaloa, järgimata nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta artikli 6 lõikes 3 sätestatud menetlust,

siis on ta rikkunud nimetatud sätetest tulenevaid kohustusi.

Mõista kohtukulud välja Kreeka Vabariigilt.

____________

1 ELT C 63, 2.3.2013.