Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 17.7.2014 – Euroopan komissio v. Helleenien tasavalta

(Asia C-600/12)1

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Ympäristö – Jätehuolto – Direktiivit 2008/98/EY, 1999/31/EY ja 92/43/ETY – Zakynthoksen saarella sijaitseva kaatopaikka – Zakynthoksen merikansallispuisto – Natura 2000 -alue – Merikilpikonna Caretta caretta – Ympäristölausekkeiden voimassaolon pidentäminen – Kunnostussuunnitelman puuttuminen – Kaatopaikan toiminta – Toimintahäiriöt – Kaatopaikan ylikuormittuminen – Suotoveden suotautuminen – Riittämätön peite ja jätteiden leviäminen – Kaatopaikan laajeneminen)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: M. Patakia ja D. Düsterhaus)

Vastaaja: Helleenien tasavalta (asiamies: E. Skandalou)

Tuomiolauselma

Koska Helleenien tasavalta on

–    pitänyt Zakynthoksen saarella Gryparaiikassa Kalamakin alueella (Kreikka) toiminnassa kaatopaikan, jonka toiminnassa on häiriöitä, joka on ylikuormittunut ja joka ei täytä jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta 19.11.2008 annetun parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY 13 artiklassa ja 36 artiklan 1 kohdassa sekä kaatopaikoista 26.4.1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/31/EY 8 ja 9 artiklassa, 11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 12 ja 14 artiklassa säädettyjä unionin ympäristölainsäädännön edellytyksiä ja vaatimuksia ja

–    uusinut kyseistä kaatopaikkaa koskevan kaatopaikkaluvan ilman, että se on noudattanut luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21.5.1992 annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä,

se ei ole noudattanut kyseisten säännösten mukaisia velvoitteitaan.

Helleenien tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 63, 2.3.2013.