Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 17. júla 2014 – Európska komisia/Helénska republika

(vec C-600/12)1

(Nesplnenie povinnosti členským štátom – Životné prostredie – Nakladanie s odpadmi – Smernice 2008/98/ES, 1999/31/ES a 92/43/EHS – Skládka odpadov na ostrove Zakynthos – Národný morský park Zakynthos – Sústava Natura 2000 – Morská korytnačka kareta obyčajná (Caretta-Caretta) – Predĺženie platnosti environmentálnych doložiek – Neexistencia plánu úpravy skládky – Prevádzkovanie skládky – Dysfunkčnosť – Saturácia skládky – Prenikanie výluhu – Neuspokojivé pokrytie a rozptyľovanie odpadu – Rozšírenie skládky)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: M. Patakia a D. Düsterhaus, splnomocnené zástupkyne)

Žalovaná: Helénska republika (v zastúpení: E. Skandalou, splnomocnená zástupkyňa)

Výrok rozsudku

Helénska republika si tým,

že na ostrove Zakynthos, v Griparaiike, v oblasti Kalamaki (Grécko) zachovala v prevádzke skládku odpadov, ktorá predstavuje dysfunkčnosti, je saturovaná a nespĺňa podmienky a požiadavky právnej úpravy Únie v oblasti životného prostredia stanovené v článkoch 13 a 36 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc, ako aj v článkoch 8, 9, 11 ods. 1 písm. a) a v článkoch 12 a 14 smernice Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov, a

že obnovila povolenie na prevádzku dotknutej skládky bez dodržania postupu podľa článku 6 ods. 3 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín,

nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z uvedených ustanovení.

Helénska republika je povinná nahradiť trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 63, 2.3.2013.