Language of document : ECLI:EU:C:2014:2086

Решение на Съда (пети състав) от 17 юли 2014 г. —
Комисия/Гърция


(Дело C‑600/12)(1)

„Неизпълнение на задължения от държава членка — Околна среда — Управление на отпадъците — Директиви 2008/98/ЕО, 1999/31/ЕО и 92/43/ЕИО — Депониране на отпадъци на остров Закинтос — Национален морски парк на Закинтос — Обект от Натура 2000 — Морска костенурка Caretta caretta — Продължаване на срока на валидност на клаузите относно околната среда — Липса на план за подобрение — Експлоатация на депо — Лошо функциониране — Сатурация на депото — Инфилтрати — Недостатъчно покриване и диспергиране на отпадъците — Разширяване на депото“

1.                     Държави членки — Задължения — Изпълнение на директивите — Неизпълнение на задължения — Обосновка, изведена от вътрешния правов ред — Недопустимост (член 258 ДФЕС; Директива 2008/98 на Европейския парламент и на Съвета; директиви 92/43 и 1999/31 на Съвета) (вж. точки 39 и 41)

2.                     Иск за установяване на неизпълнение на задължения — Преценка на основателността от Съда — Положение, което следва да бъде взето предвид — Положение към момента на изтичане на срока, определен в мотивираното становище (член 258 ДФЕС) (вж. точки 42 и 54)

3.                     Иск за установяване на неизпълнение на задължения — Преценка на основателността от Съда — Признаване на неизпълнението на задължения от съответната държава членка — Липса на последици (член 258 ДФЕС) (вж. точка 46)

4.                     Иск за установяване на неизпълнение на задължения — Доказване на неизпълнението — Доказателствена тежест върху Комисията — Представяне на обстоятелства, от които е видно неизпълнението на задължения — Тежест за съответната държава членка да докаже противното (член 258 ДФЕС) (вж. точки 49 и 50)

5.                     Околна среда — Отпадъци — Директива 2008/98 — Задължение за държавите членки да осигурят оползотворяването или обезвреждането на отпадъците — Задължение за резултат — Свобода на преценка на държавите членки при определяне на мерките, които следва да бъдат приети — Граници — Неспазване на изискванията през продължителен период от време, водещо до значително увреждане на околната среда — Неизпълнение на задължения (член 13 от Директива 2008/98 на Европейския парламент и на Съвета) (вж. точки 51 и 52)

6.                     Околна среда — Отпадъци — Депониране на отпадъци — Директива 1999/31 — Национална мярка, разрешаваща експлоатацията на депо без план за подобрение и без да е прието окончателно решение за продължаване на експлоатацията въз основа на одобрен план за подобрение — Неизпълнение на задължения (член 258 ДФЕС; член 14, букви а)—в) от Директива 1999/31 на Съвета) (вж. точка 72)

7.                     Околна среда — Опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна — Директива 92/43 — Разрешение на план или на проект върху защитен обект — Условия — Подходяща оценка на въздействието му — Установяване на аспектите, които могат да окажат значително въздействие върху целите за опазване на обекта (член 6, параграф 3, първо изречение и параграф 4 от Директива 92/43) (вж. точки 74—76 и 79)

Диспозитив

1)

Република Гърция

–        като е продължила да експлоатира зле функциониращо депо за отпадъци (разположено в Закинтос, региона на Kalamaki, местност Griparaiika), което е пълно и не отговаря на условията и на изискванията на правната уредба на Съюза в областта на околната среда, предвидени в член 13 и член 36, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви, както и в член 8, член 9, член 11, параграф 1, буква a), член 12 и член 14 от Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 година относно депонирането на отпадъци, и

–        като е подновила разрешението за експлоатация на депото, без да приложи процедурата, предвидена в член 6, параграф 3 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна,

не е изпълнила задълженията си по тези разпоредби.

2)

Осъжда Република Гърция да заплати съдебните разноски.


1 – ОВ C 63, 2.3.2013 г.