Language of document : ECLI:EU:C:2014:2086

Euroopa Kohtu (viies koda) 17. juuli 2014. aasta otsus – komisjon vs. Kreeka

(kohtuasi C‑600/12)1(1)

Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Keskkond – Jäätmekäitlus – Direktiivid 2008/98/EÜ, 1999/31/EÜ ja 92/43/EMÜ – Jäätmete ladestamine Zakynthose saarel – Zakynthose mererahvuspark – Natura 2000 ala – Merikilpkonn Caretta caretta – Keskkonnanõuete kehtivusaja pikendamine – Vastavusse viimise kava puudumine – Prügila käitamine – Häired – Prügila ülekoormamine – Nõrgvee imbumine pinnasesse – Ebapiisav kate ja jäätmete levimine – Prügila laiendamine

1.                     Liikmesriigid – Kohustused – Direktiivide täitmine – Kohustuste rikkumine – Siseriiklikust õigusest tulenev põhjendus – Lubamatus (ELTL artikkel 258; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/98; nõukogu direktiivid 92/43 ja 1999/31) (vt punktid 39 ja 41)

2.                     Liikmesriigi kohustuste rikkumise hagi – Põhjendatuse kontrollimine Euroopa Kohtu poolt – Arvesse võetav olukord – Olukord põhjendatud arvamuses määratud tähtaja lõpul (ELTL artikkel 258) (vt punktid 42 ja 54)

3.                     Liikmesriigi kohustuste rikkumise hagi – Põhjendatuse kontrollimine Euroopa Kohtu poolt – Kohustuste rikkumise tunnistamine asjaomase liikmesriigi poolt – Mõju puudumine (ELTL artikkel 258) (vt punkt 46)

4.                     Liikmesriigi kohustuste rikkumise hagi – Kohustuste rikkumise tõendamine – Komisjoni tõendamiskoormis – Kohustuse rikkumist tõendavate asjaolude esitamine – Tõendamiskoormise üleminek asjaomasele liikmesriigile (ELTL artikkel 258) (vt punktid 49 ja 50)

5.                     Keskkond – Jäätmed – Direktiiv 2008/98 – Liikmesriikide kohustus tagada jäätmete taaskasutamine või kõrvaldamine – Tulemuse saavutamise kohustus – Liikmesriikide kaalutlusruum, milliseid meetmeid rakendada – Piirid – Nõuetele mittevastav olukord pikema aja jooksul, mis toob kaasa keskkonnaseisundi märkimisväärse halvenemise – Kohustuste rikkumine (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/98, artikkel 13) (vt punktid 51 ja 52)

6.                     Keskkond – Jäätmed – Jäätmete ladestamine prügilasse – Direktiiv 1999/31 – Riiklik meede, mis lubab prügilat käitada ilma vastavusse viimise kavata ja lõpliku otsuseta käitamise jätkamise kohta heakskiidetud vastavusse viimise kava alusel – Kohustuste rikkumine (ELTL artikkel 258; nõukogu direktiiv 1999/31, artikli 14 punktid a–c) (vt punkt 72)

7.                     Keskkond – Looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse – Direktiiv 92/43 – Kaitseala kavale või projektile loa andmine – Tingimused – Asjakohane hindamine seoses tagajärgedega – Kõikide aspektide kindlaks tegemine, mis võivad avaldada mõju ala kaitse-eesmärkidele (nõukogu direktiiv 92/43, artikli 6 lõike 3 esimene lause ja artikkel 4) (vt punktid 74–76 ja 79)

Resolutsioon

1.

Kuna Kreeka Vabariik

–        jätkas Zakynthose saarel Gryparaiikas Kalamaki piirkonnas (Kreeka) prügila käitamist, kus esineb häireid, mis on ülekoormatud ja kus ei täideta liidu keskkonnaalaste õigusaktide tingimusi ja nõudeid, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiivi 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid, artiklis 13 ja artikli 36 lõikes 1 ning nõukogu 26. aprilli 1999. aasta direktiivi 1999/31/EÜ prügilate kohta artiklites 8 ja 9, artikli 11 lõike 1 punktis a, artiklites 12 ja 14, ning

–        väljastas seal uue prügilaloa, järgimata nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta artikli 6 lõikes 3 sätestatud menetlust,

siis on ta rikkunud nimetatud sätetest tulenevaid kohustusi.

2.

Mõista kohtukulud välja Kreeka Vabariigilt.


1 – ELT C 63, 2.3.2013.