Language of document : ECLI:EU:C:2014:2086

Tiesas (piektā palāta) 2014. gada 17. jūlija spriedums –

Komisija/Grieķija

(lieta C‑600/12) (1)

Valsts pienākumu neizpilde – Vide – Atkritumu apsaimniekošana – Direktīva 2008/98/EK, Direktīva 1999/31/EK un Direktīva 92/43/EEK – Atkritumu poligons Zakintosas salā – Zakintosas nacionālais jūras parks – “Natura 2000” teritorija – Jūras bruņurupucis Caretta caretta – Vides aizsardzības noteikumu spēkā esamības pagarināšana – Darbības uzlabošanas plāna neesamība – Poligona apsaimniekošana – Darbības traucējumi – Poligona pilnīgs noslogojums – Izskalojumu infiltrācija – Atkritumu nepietiekams pārsegums un izplatīšanās – Poligona paplašināšana

1.                     Dalībvalstis – Pienākumi – Direktīvu ieviešana – Pienākumu neizpilde – Ar valsts tiesību sistēmu pamatots attaisnojums – Nepieļaujamība (LESD 258. pants; Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/98, Padomes Direktīva 92/43 un Direktīva 1999/31) (sal. ar 39. un 41. punktu)

2.                     Prasība sakarā ar pienākumu neizpildi – Pamatotības pārbaude Tiesā – Vērā ņemamais stāvoklis – Stāvoklis argumentētajā atzinumā noteiktā termiņa beigās (LESD 258. pants) (sal. ar 42. un 54. punktu)

3.                     Prasība sakarā ar pienākumu neizpildi – Pamatotības pārbaude Tiesā – Attiecīgās dalībvalsts atzīta pienākuma neizpilde – Ietekmes neesamība (LESD 258. pants) (sal. ar 46. punktu)

4.                     Prasība sakarā ar pienākumu neizpildi – Valsts pienākumu neizpildes pierādījums – Komisijas pienākums – Pierādījumu, kas parāda valsts pienākumu neizpildi, iesniegšana – Atspēkojums, kas jāveic attiecīgajai dalībvalstij (LESD 258. pants) (sal. ar 49. un 50. punktu)

5.                     Vide – Atkritumi – Direktīva 2008/98 – Dalībvalstu pienākums nodrošināt atkritumu reģenerāciju vai apglabāšanu – Pienākums sasniegt rezultātu – Dalībvalstu rīcības brīvība attiecībā uz veicamajiem pasākumiem – Robežas – Neatbilstošas situācijas ilglaicīga turpināšanās, kas rada būtisku vides degradāciju – Pienākumu neizpilde (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/98 13. pants) (sal. ar 51. un 52. punktu)

6.                     Vide – Atkritumi – Atkritumu apglabāšana poligonos – Direktīva 1999/31 – Valsts pasākums, ar kuru atļauts ekspluatēt izgāztuvi bez darbības uzlabošanas plāna un neesot galīgam lēmumam saistībā ar ekspluatēšanu, pamatojoties uz apstiprinātu darbības uzlabošanas plānu – Pienākumu neizpilde (LESD 258. pants; Padomes Direktīva 1999/31 14. panta a)–c) punkts) (sal. ar 72. punktu)

7.                     Vide – Dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzība – Direktīva 92/43 – Plāna vai projekta atļaušana attiecībā uz aizsargāto teritoriju – Nosacījumi – Ietekmes pienācīgs novērtējums – Aspektu noteikšana, kuri var ietekmēt teritorijas aizsardzības mērķus (Padomes Direktīvas 92/43 6. panta 3. punkta pirmais teikums un 4. punkts) (sal. ar 74.–76. un 79. punktu)

Rezolutīvā daļa:

1)

Grieķijas Republika,

–        Zakintosas [Zakynthos] salā, konkrētāk Griparaikā [Gryparaiika], kas atrodas Kalamaki [Kalamaki] reģionā (Grieķija), ļaujot turpināt darboties atkritumu poligonam, kurā ir vērojami darbības traucējumi, kurš ir pilnībā noslogots un kurš neatbilst Savienības tiesiskā regulējuma par vidi nosacījumiem un prasībām, kas ir paredzētas [Eiropas] Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu 13. pantā un 36. panta 1. punktā, kā arī Padomes 1999. gada 26. aprīļa Direktīvas 1999/31/EK par atkritumu poligoniem 8. un 9. pantā, 11. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 12. un 14. pantā, un

–        atjaunojot poligona apsaimniekošanas atļauju attiecīgajam poligonam un neīstenojot procedūru, kas ir paredzēta Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību 6. panta 3. punktā,

nav izpildījusi minētajās tiesību normās paredzētos pienākumus;

2)

Grieķijas Republika atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


1 –      OV C 63, 2.3.2013.