Language of document : ECLI:EU:C:2014:2086

Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 17. júla 2014 – Komisia/Grécko

(vec C‑600/12)(1)

„Nesplnenie povinnosti členským štátom – Životné prostredie – Nakladanie s odpadmi – Smernice 2008/98/ES, 1999/31/ES a 92/43/EHS – Skládka odpadov na ostrove Zakynthos – Národný morský park Zakynthos – Sústava Natura 2000 – Morská korytnačka kareta obyčajná (Caretta‑Caretta) – Predĺženie platnosti environmentálnych doložiek – Neexistencia plánu úpravy skládky – Prevádzkovanie skládky – Dysfunkčnosť – Saturácia skládky – Prenikanie výluhu – Neuspokojivé pokrytie a rozptyľovanie odpadu – Rozšírenie skládky“

1.                     Členské štáty – Povinnosti – Vykonanie smerníc – Nesplnenie povinnosti – Odôvodnenie založené na vnútroštátnom poriadku – Neprípustnosť (článok 258 ZFEÚ; smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98; smernice Rady 92/43 a 1999/31) (pozri body 39, 41)

2.                     Žaloba o nesplnenie povinnosti – Skúmanie dôvodnosti Súdnym dvorom – Stav, ktorý treba zohľadniť – Stav ku dňu uplynutia lehoty stanovenej odôvodneným stanoviskom (článok 258 ZFEÚ) (pozri body 42, 54)

3.                     Žaloba o nesplnenie povinnosti – Skúmanie dôvodnosti Súdnym dvorom – Uznanie nesplnenia si povinnosti dotknutým členským štátom – Neexistencia vplyvu (článok 258 ZFEÚ) (pozri bod 46)

4.                     Žaloba o nesplnenie povinnosti – Dôkaz o nesplnení povinnosti – Bremeno zaťažujúce Komisiu – Predloženie skutočností poukazujúcich na nesplnenie povinnosti – Vyvrátenie prináležiace dotknutému členskému štátu (článok 258 ZFEÚ) (pozri body 49, 50)

5.                     Životné prostredie – Odpady – Smernica 2008/98 – Povinnosť členských štátov zabezpečiť zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov – Povinnosť dosiahnuť výsledok – Miera voľnej úvahy členských štátov týkajúca sa opatrení, ktoré sa majú prijať – Hranice – Dlhodobé pretrvávanie protiprávnej situácie, ktorá vedie k významnému zhoršeniu životného prostredia – Nesplnenie povinnosti (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98, článok 13) (pozri body 51, 52)

6.                     Životné prostredie – Odpady – Skládkovanie odpadu – Smernica 1999/31 – Vnútroštátne opatrenie, ktoré povoľuje prevádzkovanie skládky bez plánu úpravy skládky a bez konečného rozhodnutia, pokiaľ ide o pokračovanie prevádzkovania na základe schváleného plánu úpravy skládky – Nesplnenie povinnosti [článok 258 ZFEÚ; smernica Rady 1999/31, článok 14 písm. a) až c)] (pozri bod 72)

7.                     Životné prostredie – Ochrana prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín – Smernica 92/43 – Povolenie plánu alebo projektu v chránenej lokalite – Podmienky – Primeraný odhad ich dosahov – Určenie aspektov, ktoré môžu ovplyvniť ciele ochrany lokality (smernica Rady 92/43, článok 6 ods. 3 prvá veta a článok 4) (pozri body 74 – 76, 79)

Výrok

1.

Helénska republika si tým,

–        že na ostrove Zakynthos, v Griparaiike, v oblasti Kalamaki (Grécko) zachovala v prevádzke skládku odpadov, ktorá predstavuje dysfunkčnosti, je saturovaná a nespĺňa podmienky a požiadavky právnej úpravy Únie v oblasti životného prostredia stanovené v článku 13 a článku 36 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc, ako aj v článkoch 8, 9, článku 11 ods. 1 písm. a) a v článkoch 12 a 14 smernice Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov a

–        že obnovila povolenie na prevádzku dotknutej skládky bez dodržania postupu podľa článku 6 ods. 3 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín,

nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z uvedených ustanovení.

2.

Helénska republika je povinná nahradiť trovy konania.


1 Ú. v. EÚ C 63, 2.3.2013.