Language of document : ECLI:EU:C:2014:2086

Sodba Sodišča (peti senat) z dne 17. julija 2014 –
Komisija/Grčija

(Zadeva C‑600/12)1(1)

„Neizpolnitev obveznosti države – Okolje – Ravnanje z odpadki – Direktive 2008/98/ES, 1999/31/ES in 92/43/EGS – Odlaganje odpadkov na otoku Zakintosu – Morski nacionalni park Zakintos – Območje Natura 2000 – Morska želva Caretta caretta – Podaljšanje veljavnosti okoljskih določb – Neobstoj razvojnega načrta – Obratovanje odlagališča – Slabo delovanje – Prenasičenost odlagališča – Pronicanje izcednih vod – Nezadostna pokritost in raztresenost odpadkov – Razširitev odlagališča“

1.                     Države članice – Obveznosti – Izvajanje direktiv – Neizpolnitev obveznosti – Utemeljitev na podlagi nacionalne ureditve – Nedopustnost (člen 258 PDEU; Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2008/98; direktivi Sveta 92/43 in 1999/31) (Glej točki 39 in 41.)

2.                     Tožba zaradi neizpolnitve obveznosti – Preizkus utemeljenosti, ki ga opravi Sodišče – Upoštevni položaj – Stanje po izteku roka, določenega v obrazloženem mnenju (člen 258 PDEU) (Glej točki 42 in 54.)

3.                     Tožba zaradi neizpolnitve obveznosti – Preizkus utemeljenosti, ki ga opravi Sodišče – Priznanje zadevne države članice o neizpolnitvi obveznosti – Nevplivanje (člen 258 PDEU) (Glej točko 46.)

4.                     Tožba zaradi neizpolnitve obveznosti – Dokaz neizpolnitve obveznosti – Dokazno breme Komisije – Predstavitev elementov, ki nakazujejo obstoj neizpolnitve obveznosti – Breme za izpodbojnost na strani zadevne države članice (člen 258 PDEU) (Glej točki 49 in 50.)

5.                     Okolje – Odpadki – Direktiva 2008/98 – Obveznost držav članic da zagotovijo predelavo ali odstranitev odpadkov – Obveznost rezultata – Diskrecijska pravica držav članic glede ukrepov, ki jih bodo sprejele – Meje – Dalj časa trajajoč obstoj neustrezne situacije, kar povzroči znatno degradacijo okolja – Neizpolnitev obveznosti (Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2008/98, člen 13) (Glej točki 51 in 52.)

6.                     Okolje – Odpadki – Odlaganje odpadkov na odlagališčih – Direktiva 1999/31 – Nacionalni ukrep, ki dovoljuje obratovanje odlagališča brez razvojnega načrta in brez dokončne odločbe o nadaljevanju obratovanja na podlagi odobrenega razvojnega načrta – Neizpolnitev obveznosti (člen 258 PDEU; Direktiva Sveta 1999/31, člen 14(a) do (c)) (Glej točko 72.)

7.                     Okolje – Ohranjanje naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst – Direktiva 92/43 – Odobritev načrta ali projekta na zaščitenem območju – Pogoji – Ustrezna ocena njegovih vplivov – Opredelitev vidikov, ki lahko vplivajo na cilje ohranjanja območja (Direktiva Sveta 92/43, člena 6(3), prvi stavek, in 4) (Glej točke od 74 do 76 in 79.)

Izrek

1.

Helenska republika

–        s tem, da je na otoku Zakintosu na lokaciji Griparaiika v regiji Kalamaki (Grčija) v delovanju obdržala slabo delujoče in prenasičeno odlagališče odpadkov, ki ne ustreza vsem pogojem in zahtevam okoljske zakonodaje Unije, ki jih določajo člena 13 in 36(1) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2008/98/ES z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv in členi 8, 9, 11(1)(a), 12 in 14 Direktive Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih, in

–        s tem, da je obnovila obratovalno dovoljenje za zadevno odlagališče, ne da bi upoštevala postopek, predpisan s členom 6(3) Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst,

ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi teh določb.

2.

Helenski republiki se naloži plačilo stroškov.


1 UL C 63, 2.3.2013.