Language of document :

Kanne 4.9.2017 – Euroopan komissio v. Italian tasavalta

(Asia C-526/17)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: G. Gattinara, P. Ondrůšek, A. Tokár)

Vastaaja: Italian tasavalta

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin tuomioistuin

–    toteaa, että jatkamalla 31.12.2046 saakka Civitavecchia–Livorno (A12) moottoritien rakennustöitä koskevaa käyttöoikeusurakkasopimusta hankintailmoitusta julkaisematta, Italian tasavalta on jättänyt noudattamatta sille julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31.3.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/85/EY (EUVL L 134, s. 114), sellaisena kuin se on muutettuna, 2 ja 58 artiklan mukaisia velvoitteitaan

–    velvoittaa Italian tasavallan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komissio katsoo, että Civitavecchia–Livorno (A12) moottoritien rakennustöitä koskevan käyttöoikeusurakkasopimuksen jatkamista 31.12.2046 saakka on pidettävä tällaisen urakkasopimuksen olennaisen osan muuttamisena, ja siltä osin kuin kyse on käyttöoikeusurakkasopimuksen olennaisesta muuttamisesta, on jatkaminen katsottava uudeksi käyttöoikeusurakaksi, josta olisi pitänyt julkaista hankintailmoitus. Koska minkäänlaista ilmoitusta ei kuitenkaan ole julkaistu, Italian tasavalta on jättänyt noudattamatta direktiivin 2004/18/EY 2 ja 58 artiklan mukaisia velvoitteitaan.

____________