Language of document :

Žaloba podaná 4. septembra 2017 – Európska komisia/Talianska republika

(vec C-526/17)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: G. Gattinara, P. Ondrůšek, A. Tokár, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Talianska republika

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa navrhuje, aby Súdny dvor:

určil, že Talianska republika si tým, že predĺžila dobu platnosti koncesie na verejné práce týkajúce sa diaľnice A 12 Civitavecchia-Livorno do 31. decembra 2046 bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článkov 2 a 58 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. EÚ L 134, 2004, s. 114; Mim. vyd. 06/007, s. 132) v zmení zmien a doplnení,

uložil Talianskej republike povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Komisia uvádza, že predĺženie doby platnosti koncesie na verejné práce týkajúce sa diaľnice A 12 Civitavecchia-Livorno do 31. decembra 2046 predstavuje zmenu podstatnej podmienky tejto koncesie; keďže ide o podstatnú zmenu tejto koncesie, toto predĺženie doby platnosti je rovnocenné s udelením novej koncesie na verejné práce a ako také malo byť uverejnené prostredníctvom oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania. Vzhľadom na to, že k žiadnemu zverejneniu nedošlo, Talianska republika si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článkov 2 a 58 smernice 2004/18/ES.

____________