Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 21 augusti 2017 – Google Inc. mot Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

(Mål C-507/17)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d'État

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Google Inc.

Motpart: Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

Övriga parter: Wikimedia Foundation Inc., Fondation pour la liberté de la presse, Microsoft Corp., Reporters Committee for Freedom of the Press m.fl., Article 19 m.fl., Internet Freedom Foundation m.fl., Défenseur des droits

Tolkningsfrågor

1. Ska den ”rätt till borttagande” som Europeiska unionens domstol slog fast i dom av den 13 maj 20141 på grundval av bestämmelserna i artiklarna 12 b och 14 a i direktivet av den 24 oktober 19952 tolkas så, att en sökmotorleverantör som efterkommer en begäran om borttagande måste genomföra detta borttagande i samtliga domännamnsvarianter av sin sökmotor, så att de omtvistade länkarna inte längre visas oavsett varifrån en sökning på namnet på den person som har framställt begäran görs, inte ens om den görs från en plats utanför det geografiska tillämpningsområdet för direktivet av den 24 oktober 1995?

2. För den händelse att denna första fråga ska besvaras nekande: ska den ”rätt till borttagande” som Europeiska unionens domstol slog fast i den ovannämnda domen tolkas så, att en sökmotorleverantör som efterkommer en begäran om borttagande måste avlägsna de omtvistade länkarna endast från de resultat som till följd av en sökning på namnet på den person som har framställt begäran visas i sökmotorvarianten med det domännamn som motsvarar den stat där begäran anses ha framställts, eller ska nämnda rätt tolkas så, att sökmotorleverantören mer allmänt måste göra detta för samtliga sökmotorvarianter med domännamn motsvarande Europeiska unionens medlemsstaters toppdomäner?

3. Ska vidare den ”rätt till borttagande” som Europeiska unionens domstol slog fast i den ovannämnda domen tolkas så, att en sökmotorleverantör som efterkommer en begäran om borttagande, utöver att fullgöra den i punkt 2 angivna skyldigheten, även måste avlägsna, med hjälp av tekniken ”geoblockering”, de omtvistade länkarna från de resultat som visas till följd av en sökning på namnet på den person vars ”rätt till borttagande” är i fråga som utförs från en IP-adress vilken anses vara belägen i den stat där den berörda personen är bosatt, eller ska nämnda rätt till och med tolkas så, att sökmotorleverantören mer allmänt måste göra detta för en sökning som utförs från en IP-adress vilken anses vara belägen i någon av de medlemsstater som omfattas av direktivet av den 24 oktober 1995, i båda fallen oberoende av vilken domännamnsvariant av sökmotorn som den internetanvändare som utför sökningen använder?

____________

1 Dom av den 13 maj 2014, Google Spain och Google, C-131/12, EU:C:2014:317.

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 1995, s. 31).