Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour d’appel de Liège (Belgien) den 23. august 2017 – Ministère public mod Marin-Simion Sut

(Sag C-514/17)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Cour d’appel de Liège

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Ministère public

Sagsøgt: Marin-Simion Sut

Præjudicielt spørgsmål

Kan artikel 4, nr. 6), i rammeafgørelse 2002/584 1 fortolkes således, at den ikke kan finde anvendelse på forhold, for hvilke en ret i en udstedelsesmedlemsstat har afsagt en straffedom, når disse samme forhold på fuldbyrdelsesstatens område kun straffes med en bøde, hvilket i henhold til fuldbyrdelsesstatens nationale lovgivning indebærer, at det er umuligt at fuldbyrde straffedommen i fuldbyrdelsesstaten, hvilket er til skade for den domfældtes sociale rehabilitering samt familiemæssige, sociale, økonomiske og anden tilknytning?

____________

1     Rådet for Den Europæiske Unions rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13.6.2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne (JO L 190, p. 1).