Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour d'appel de Liège (België) op 23 augustus 2017 – Openbaar Ministerie/Marin-Simion Sut

(Zaak C-514/17)

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Cour d'appel de Liège (België)

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Openbaar Ministerie

Verwerende partij: Marin-Simion Sut

Prejudiciële vraag

Kan artikel 4, punt 6, van kaderbesluit 2002/584 [van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten]1 aldus worden uitgelegd dat het niet van toepassing is op feiten waarvoor door een rechterlijke instantie van een beslissingsstaat een vrijheidsstraf is opgelegd, wanneer die feiten in de uitvoeringsstaat slechts met een geldboete worden bestraft, waardoor de vrijheidsstraf in de uitvoerende lidstaat volgens het nationale recht van die staat niet ten uitvoer kan worden gelegd, met alle gevolgen van dien voor de sociale re-integratie van de veroordeelde persoon en diens familiale, sociale, economische of andere banden?

____________

1 Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten – Verklaringen van sommige lidstaten bij de aanneming van het kaderbesluit (PB L 190, blz. 1).