Language of document :

Иск, предявен на 15 септември 2017 г. — Европейска комисия/Кралство Белгия

(Дело C-543/17)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: J. Hottiaux, L. Nicolae, G. von Rintelen)

Ответник: Кралство Белгия

Искания на ищеца

Да установи, че като не е приело най-късно до 1 януари 2016 г. всички необходими законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобрази с Директива 2014/61/ЕС UE на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи (ОВ L 155, стр. 1), или при всички положения като не е съобщила тези разпоредби на Комисията, Кралство Белгия не е изпълнило задълженията си съгласно член 13 от посочената директива,

Да наложи на Кралство Белгия съгласно член 260, параграф 3 ДФЕС дневна парична санкция в размер на 54 639,36 EUR, считано от датата на постановяване на решение по настоящото производство за неизпълнение на задължението да съобщи мерките за транспониране на Директива 2014/61/ЕС,

да се осъди Европейска комисия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Държавите членки са длъжни съгласно член 13 от Директива 2014/61/ЕС да приеме национални мерки за транспониране най-късно до 1 януари 2016 г. Комисията приема, че Кралство Белгия не е изпълнила задълженията си съгласно посочената разпоредба.

В жалбата си Комисията предлага да бъде наложена дневна парична санкция на Кралство Белгия в размер на 54 639,36 EUR.

____________