Language of document :

Beroep ingesteld op 15 september 2017 – Europese Commissie / Koninkrijk België

(Zaak C-543/17)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Hottiaux, L. Nicolae en G. von Rintelen, gemachtigden)

Verwerende partij: Koninkrijk België

Conclusies

voor recht verklaren dat het Koninkrijk België zijn verplichtingen krachtens artikel 13 van richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronischecommunicatienetwerken met hoge snelheid (PB 2014, L 155, blz. 1) niet is nagekomen, doordat het niet uiterlijk 1 januari 2016 alle wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen heeft vastgesteld die nodig zijn om aan die richtlijn te voldoen, althans de Commissie niet van dergelijke bepalingen in kennis heeft gesteld;

het Koninkrijk België overeenkomstig artikel 260, lid 3, VWEU de betaling van een dwangsom ten belope van 54 639,36 EUR per dag opleggen vanaf de datum van de uitspraak van het arrest in de onderhavige zaak, wegens niet-nakoming van de verplichting om de maatregelen tot omzetting van richtlijn 2014/61/EU mee te delen;

het Koninkrijk België verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De lidstaten waren op grond van artikel 13 van richtlijn 2014/61/EU verplicht om uiterlijk 1 januari 2016 nationale omzettingsmaatregelen vast te stellen. Volgens de Commissie is het Koninkrijk België zijn verplichtingen krachtens deze bepaling niet nagekomen.

In haar beroepschrift stelt de Commissie voor om het Koninkrijk België een dwangsom van 54 639,36 EUR per dag op te leggen.

____________